Dane adresowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
tel. (016) 624-24-40,
Tel: (016) 624-24-41
fax (016) 621-25-18
e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl
Nr konta bankowego :
39 1010 1528 0015 0222 3100 0000


Zasady odbywania kwarantanny i izolacji obowiązujące od 2 września 2020 r.

INFOLINIA W SPRAWIE KWARANTANNY I ZDROWIA +48 222 500 115

ZAPISZ SIĘ ONLINE NA TELEPORADĘ - Podejrzewasz, że masz koronawirusa, potrzebujesz konsultacji medycznej, a nie możesz skontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej? Skorzystaj z formularza i umów się na teleporadę lekarską lub pielęgniarską

UWAGA INFORMACJA - OŚWIADCZENIE O ODBYCIU OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY DLA PRACODAWCY

Najważniejsze wskazówki dla rodziców w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek.

Bezpieczny powrót do szkół - samorządy i dyrektorzy gotowi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego - konferencja prasowa w ME.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 - FILM

KORONAWIRUS Aktualne informacje i zalecenia

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Tekst alternatywny


Uwaga !!!
Z dniem 15-06-2020 do odwołania zostaje wstrzymane przyjmowanie próbek do badań przez wszystkie Oddziały Laboratoryjne PSSE w Jarosławiu


Aktualna sytuacja epidemiologiczna SARS-CoV- 2 na terenie województwa podkarpackiego

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem: KORONAWIRUS - PYTANIA I ODPOWIEDZIKoronawirus - zasady kwarantanny
Infolinia Straży Granicznej

Wytyczne przeciwepidemiczne związane z funkcjonowaniem gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w zakresie prowadzenia działalności w systemie samoobsługowym w lokalach gastronomicznych

Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Szanowni Państwo, w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii ograniczony jest kontakt osobisty z PSSE
w Jarosławiu zalecamy kontakt z wykorzystaniem komunikacji:
telefonicznej 16 624-24-40; 16 624-24-41 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05; sobota niedziela
od godz. 9.00 do 12.00
za pośrednictwem poczty elektronicznej psse.jaroslaw@pis.gov.pl platformy ePUAP, lub przez korespondencję tradycyjną

Wnioski nie wymagające potwierdzenia mogą być składane do urny wystawionej na półpiętrze przy wejściu do PSSE w Jarosławiu.

Kontakt osobisty z pracownikami (np. osobą prowadzącą konkretną sprawę) będzie możliwy w uzasadnionych przypadkach,
wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym - z zachowaniem środków ostrożności. Osoba składająca osobistą wizytę w PSSE powinna mieć zasłonięte usta i nos (np. za pomocą maseczki). Przy wejściu do obiektu powinna także zdezynfekować dłonie za pomocą środków udostępnionych w tym celu przez PSSE w Jarosławiu.


Wskazane powyżej środki ostrożności podyktowane są koniecznością zapewnienia ciągłości pracy PSSE
w Jarosławiu w ramach działań przeciwepidemicznych,
a ewentualna kwarantanna dla części pracowników po styczności
z osobą podejrzaną o zakażenie mogłaby skutkować ograniczeniami w zakresie wykonywania zadań w tym obszarze.
Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GISTekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych - INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych - Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej I Pracownia Higieny Żywności i Żywienia

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych -Oddział Laboratoryjny Pracownia Mikrobiologii


POLITYKA BEZSTRONNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROSŁAWIU

>>>OCEŃ SIĘ SAM PRZED KONTROLĄ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ <<<

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

Telefony kontaktowe do poszczególnych sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu - tel. (16) 624 24 40 + wew.


Komórka organizacyjna Udzielane informacje Numer wewnętrzny
Sekcja Higieny Pracy szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku chorób zawodowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy 44
Sekcja Higieny Komunalnej jakości wody przeznaczonej do spożycia; o jakości wody do kąpieli i rekreacji; materiałach i środkach do uzdatniania i dystrybucji wody; o zagrożeniach wynikających ze spożywania lub korzystania z wody o niewłaściwej jakości; sposobie zgłaszania interwencji i skarg; o urządzeniach wodociągowych i źródłach zaopatrzenia w wodę 37
Sekcja Epidemiologii nadzoru nad placówkami służby zdrowia- wymagania higieniczno-sanitarne dla ZOZ, prywatnych gabinetów; nadzoru nad szczepieniami ochronnymi- szczepienia obowiązkowe, zalecane, preparaty szczepionkowe, wymagania higieniczno-sanitarne dla punktów szczepień; opracowanie ognisk chorób zakaźnych, zasady profilaktyki chorób zakaźnych 38
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w zakresie: nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków; kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, składników żywności i substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy; zagadnień związanych z żywnością genetycznie modyfikowaną, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych witaminami lub składnikami mineralnymi; RASFF(System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności), RAPEX(System Informowania o Niebezpiecznych Kosmetykach); zatwierdzania zakładów i wpisu do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwalczania i zapobiegania zatruciom pokarmowym. 42
35
Stanowisko Prac ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego informacje dot. uzgadniania pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, informacje nt. odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i BHP, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzg. sanitarno-higienicznym, uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów budowlanych 34
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży informacje dot. warunków zdrowotnych, higieny procesu nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży 34
Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej, informacja dotycząca realizowanych programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji oświatowo-zdrowotnych 43
Laboratorium
Pracownia Mikrobiologii
informacje dot. badań bakteriologicznych, badań skuteczności procesu sterylizacji 45
Laboratorium
Pracownia Higieny Komunalnej
informacje dot. badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody; 39
Laboratorium
Pracownia Higieny Żywności i Żywienia
informacje dot. badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych żywności 40
Strona WSSE Rzeszów - serwis kąpieliskowy

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.