Dane adresowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
tel. (016) 624-24-40,
Tel: (016) 624-24-41
fax (016) 621-25-18
e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl















DRUK ZGŁOSZENIA OSÓB POWRACAJĄCYCH DO POLSKI ORAZ OSÓB, KTÓRE WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄ I ODBYWAĆ BĘDĄ PRZYMUSOWĄ KWARANTANNĘ - Druk należy wypełnić, zeskanować (jeśli jest taka możliwość) i przesłać na adres poczty e-mail PSSE w Jarosławiu podany w danych teleadresowych powyżej

KOMUNIKAT
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że osoby potencjalnie narażone w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa SARS-CoV-2 proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z numerem 16 624 24 40 , 16 624 24 41 w godz. 7.30 -21.00, sobota, niedziela w godz. 8.00 -15.30

W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu oraz pracowników ich obsługujących
do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu.
Klientów PSSE w Jarosławiu prosimy o kierowanie swoich spraw za pośrednictwem :
Tel: (016) 624-24-40, Tel: (016) 624-24-41
e-mail :psse.jaroslaw@pis.gov.pl


Pod nr telefonu 17 867-13-19 (w godzinach od 8-18) można uzyskać podstawowe informacje dla osób, które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny. Więcej informacji na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/koronawirus/


INFOLINIA MSZ WS. PRZEKRACZANIA GRANIC - 022 523 88 80

NFZ - TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA - 24H- 800 190 590

ZUS - DODATKOWE LINIE TEMATYCZNE - 022 560 16 00

INFOLINIA GIS- 800 060 800


Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

W sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji (tylko w sytuacji zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego) PSSE w Jarosławiu uruchomiło TELEFON ALARMOWY: 606210399 oraz 606930055, który jest dostępny poza godzinami urzędowania.
Apelujemy o rozważne korzystanie z telefonu alarmowego do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu. Jest to numer pod który należy dzwonić zgłaszając przypadki podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Wykażmy się odpowiedzialnością!!!


KOMUNIKAT
W związku z zaistniałą sytuacją sanitarno - epidemiologiczną w kraju, od dnia 16-03-2020 r. Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej, Pracownia Higieny Żywności i Żywienia oraz Pracownia Mikrobiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu nie przyjmuje żadnych próbek do badań laboratoryjnych do odwołania.




Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych - INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych - Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej I Pracownia Higieny Żywności i Żywienia

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych -Oddział Laboratoryjny Pracownia Mikrobiologii


POLITYKA BEZSTRONNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROSŁAWIU

>>>OCEŃ SIĘ SAM PRZED KONTROLĄ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ <<<

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

Telefony kontaktowe do poszczególnych sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu - tel. (16) 624 24 40 + wew.


Komórka organizacyjna Udzielane informacje Numer wewnętrzny
Sekcja Higieny Pracy szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku chorób zawodowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy 44
Sekcja Higieny Komunalnej jakości wody przeznaczonej do spożycia; o jakości wody do kąpieli i rekreacji; materiałach i środkach do uzdatniania i dystrybucji wody; o zagrożeniach wynikających ze spożywania lub korzystania z wody o niewłaściwej jakości; sposobie zgłaszania interwencji i skarg; o urządzeniach wodociągowych i źródłach zaopatrzenia w wodę 37
Sekcja Epidemiologii nadzoru nad placówkami służby zdrowia- wymagania higieniczno-sanitarne dla ZOZ, prywatnych gabinetów; nadzoru nad szczepieniami ochronnymi- szczepienia obowiązkowe, zalecane, preparaty szczepionkowe, wymagania higieniczno-sanitarne dla punktów szczepień; opracowanie ognisk chorób zakaźnych, zasady profilaktyki chorób zakaźnych 38
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w zakresie: nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków; kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, składników żywności i substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy; zagadnień związanych z żywnością genetycznie modyfikowaną, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych witaminami lub składnikami mineralnymi; RASFF(System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności), RAPEX(System Informowania o Niebezpiecznych Kosmetykach); zatwierdzania zakładów i wpisu do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwalczania i zapobiegania zatruciom pokarmowym. 42
35
Stanowisko Prac ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego informacje dot. uzgadniania pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, informacje nt. odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i BHP, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzg. sanitarno-higienicznym, uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów budowlanych 34
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży informacje dot. warunków zdrowotnych, higieny procesu nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży 34
Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej, informacja dotycząca realizowanych programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji oświatowo-zdrowotnych 43
Laboratorium
Pracownia Mikrobiologii
informacje dot. badań bakteriologicznych, badań skuteczności procesu sterylizacji 45
Laboratorium
Pracownia Higieny Komunalnej
informacje dot. badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody; 39
Laboratorium
Pracownia Higieny Żywności i Żywienia
informacje dot. badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych żywności 40








Strona WSSE Rzeszów - serwis kąpieliskowy

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.