Dane adresowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
tel. (016) 624-24-40
fax (016) 621-25-18
e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl
W sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji ( tylko w sytuacji zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego) PSSE w Jarosławiu uruchomiło TELEFON ALARMOWY: 606210399 , który jest dostępny poza godzinami urzędowania.

Godziny pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.05, natomiast Kasa czynna od 7.30 do 13.00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu przyjmuje obywateli
w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godz. od 13:00 - 14:00.


Uwaga
Zmiana dni przyjmowania próbek do książeczek zdrowia - więcej Oddział Laboratoryjny Pracownia Mikrobiologii


Szczegółowe informacje na temat zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Jarosławiu znajdują się w zakładce „zadania”, sprawy bieżące znajdują się w „aktualnościach”, zadania poszczególnych sekcji w zakładce „komórki organizacyjne”, druki/ formularze do pobrania w zakładce „dokumenty”.


Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych - INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych - Oddział Laboratoryjny Pracownia Higieny Komunalnej I Pracownia Higieny Żywności i Żywienia

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych -Oddział Laboratoryjny Pracownia Mikrobiologii


POLITYKA BEZSTRONNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROSŁAWIU

>>>OCEŃ SIĘ SAM PRZED KONTROLĄ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ <<<

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

Telefony kontaktowe do poszczególnych sekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu - tel. (16) 624 24 40 + wew.


Komórka organizacyjna Udzielane informacje Numer wewnętrzny
Sekcja Higieny Pracy szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku chorób zawodowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy 44
Sekcja Higieny Komunalnej jakości wody przeznaczonej do spożycia; o jakości wody do kąpieli i rekreacji; materiałach i środkach do uzdatniania i dystrybucji wody; o zagrożeniach wynikających ze spożywania lub korzystania z wody o niewłaściwej jakości; sposobie zgłaszania interwencji i skarg; o urządzeniach wodociągowych i źródłach zaopatrzenia w wodę 37
Sekcja Epidemiologii nadzoru nad placówkami służby zdrowia- wymagania higieniczno-sanitarne dla ZOZ, prywatnych gabinetów; nadzoru nad szczepieniami ochronnymi- szczepienia obowiązkowe, zalecane, preparaty szczepionkowe, wymagania higieniczno-sanitarne dla punktów szczepień; opracowanie ognisk chorób zakaźnych, zasady profilaktyki chorób zakaźnych 38
Sekcja Higieny Żywności i Żywienia w zakresie: nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków; kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, składników żywności i substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy; zagadnień związanych z żywnością genetycznie modyfikowaną, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków spożywczych wzbogacanych witaminami lub składnikami mineralnymi; RASFF(System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności), RAPEX(System Informowania o Niebezpiecznych Kosmetykach); zatwierdzania zakładów i wpisu do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwalczania i zapobiegania zatruciom pokarmowym. 42
35
Stanowisko Prac ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego informacje dot. uzgadniania pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, informacje nt. odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i BHP, uzgadnianie dokumentacji projektowej pod wzg. sanitarno-higienicznym, uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów budowlanych 34
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży informacje dot. warunków zdrowotnych, higieny procesu nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży 34
Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informacje dotyczące zakresu prowadzonej działalności oświatowo-zdrowotnej, informacja dotycząca realizowanych programów edukacyjnych, kampanii oraz akcji oświatowo-zdrowotnych 43
Laboratorium
Pracownia Mikrobiologii
informacje dot. badań bakteriologicznych, badań skuteczności procesu sterylizacji 45
Laboratorium
Pracownia Higieny Komunalnej
informacje dot. badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody; 39
Laboratorium
Pracownia Higieny Żywności i Żywienia
informacje dot. badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych żywności 40
Ulotka Szkolenia w ramach Projektu "Zapobieganie Zakażeniom HCV"
Strona WSSE Rzeszów - serwis kąpieliskowy

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.