1. Sekcja Epidemiologii PSSE w Jarosławiu zajmuje się m.in.:
1) opracowywaniem ognisk chorób zakaźnych i zwalczaniem chorób zakaźnych;
2) nadzorem nad szczepieniami ochronnymi;
3) nadzorem nad placówkami służby zdrowia

2. Działania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń realizowane poprzez:
1) rejestrowanie zgłoszeń podejrzeń i rozpoznań chorób zakaźnych i zakażeń oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na podstawie zgłoszeń od lekarzy oraz laboratoriów(wzór druku zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej PSSE Jarosław)
2) prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zachorowań (lub zakażeń) w kierunku ustalenia źródła zakażenia i dróg szerzenia się oraz podejmowanie działań w kierunku likwidacji źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się zachorowań i zakażeń;
3) likwidację zbiorowych ognisk zachorowań na choroby zakaźne - zapobieganie szerzeniu się zachorowań i opracowanie zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;
4) opracowywanie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych sprawozdań statystycznych z zachorowań na choroby zakaźne;
5) opracowywanie okresowych (półrocznych, rocznych) analiz epidemiologicznych dotyczących sytuacji epidemiologicznej na nadzorowanym terenie w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych;
6) realizacja programów WHO zwalczania chorób zakaźnych przyjętych dla państw członkowskich Unii Europejskiej jak: eradykacja Poliomyelitis, odry, monitorowania grypy - system „Sentinel” (formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej PSSE Jarosław);
7) udział w akcjach sanitarnych w przypadkach zagrożenia epidemiologicznego wynikających z klęsk żywiołowych lub zagrożenia atakiem bioterrorystycznym;
8) współpraca z organami administracji państwowej, samorządami, placówkami służby zdrowia, policją, strażą miejską, strażą pożarną, Inspekcją Weterynaryjną w likwidacji zagrożeń epidemiologicznych;
9) sporządzanie planów działalności przeciw epidemicznej oraz sprawozdawczości z ich realizacji.

3. Zadania w zakresie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi realizowane poprzez:
1) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu obowiązkowych szczepień ochronnych zgodnie z publikowanym Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) kontrole przeprowadzania szczepień ochronnych w placówkach służby zdrowia udzielających świadczeń medycznych w zakresie: szczepień ochronnych u dzieci i dorosłych wg obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych; ewidencjonowania Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) oraz nadzór nad prawidłowością ich zgłaszania (wzór obowiązującego formularza zgłoszenia NOP znajduje się na stronie internetowej PSSE w Jarosławiu);
3) nadzór nad prowadzeniem i obiegiem dokumentacji szczepień (wzór obowiązującej Karty Uodpornienia znajduje się na stronie internetowej PSSE w Jarosławiu);
4) nadzór nad gospodarką szczepionkami u świadczeniodawców;
5) sporządzanie sprawozdań statystycznych kwartalnych, półrocznych, rocznych ze stanu uodpornienia i ze zużycia szczepionek i kart uodpornienia (wzór druków do sprawozdań znajduje się na stronie internetowej PSSE w Jarosławiu);
6) prowadzenie szkoleń w zakresie szczepień ochronnych;
7) zaopatrywanie nadzorowanych placówek w preparaty szczepionkowe i nadzór nad zachowaniem łańcucha chłodniczego i wykorzystaniem szczepionek (wzór zapotrzebowania na preparaty szczepionkowe znajduje się na stronie internetowej PSSE w Jarosławiu);
8) sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolno - nadzorczej w zakresie szczepień;

4. PSSE Jarosławiu nie posiada Punktu Szczepień
Najbliższy punkt szczepień dla osób podróżujących znajduje się w PORADNI PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH PRZY WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W RZESZOWIE

Poradnia prowadzi poradnictwo w zakresie:
- Kwalifikacji i szczepień osób wyjeżdżających za granicę
- Wdrażania chemioprofilaktyki (profilaktyki lekowej) przeciwmalarycznej dla osób wyjeżdżających za granicę
- Wykonywania odpłatnych szczepień profilaktycznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
Poradnia Profilaktyki Chorób Zakaźnych
Rzeszów, ul. Wierzbowa 16
Telefon: (0 -17) 85 22 111 wew. 337
Poza godzinami przyjęć: ( 0-17) 85 22 111 w. 315, 325
Czynna w dniach:
Poniedziałek 11.30 -14.00
Wtorek 15.00 - 17.00
Środa 12.00 -15.00


5. Zadania w zakresie nadzoru nad placówkami służby zdrowia realizowane poprzez:
1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów sanitarno - higienicznych w zakładach opieki zdrowotnej, tj.: szpitalach (publicznych, niepublicznych); przychodniach (publicznych, niepublicznych); zakładach opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjnych; zakładach opieki hospicyjno - paliatywnej; pozostałych zakładach opieki zdrowotnej (gabinetach indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej, indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej),
2) nadzór nad warunkami higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych (wykonywanie kontroli bieżących i doraźnych tj. m.in. interwencje w związku ze skargą klienta dotyczącą nieprzestrzegania zasad higienicznych, zdrowotnych w placówkach służby zdrowia) ;
3) udział w odbiorach sanitarnych nowo otwieranych lub modernizowanych obiektów, w których świadczone są usługi zdrowotne;
4) kontrole zakładów służby zdrowia lecznictwa zamkniętego i otwartego w aspekcie zapobiegania zakażeniom zakładowym, przestrzegania reżimu przeciw-epidemicznego oraz opracowania, wdrożenia i stosowania procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
5) opiniowanie Programów Dostosowania Zakładów Opieki Zdrowotnej do obowiązujących przepisów (proponowane wzory tabel do opracowania Programu Dostosowawczego dostępne na stronie internetowej PSSE Jarosław- zakładka „dokumenty”)
6) kontrola zakładów służby zdrowia pod względem realizacji programów i planów dostosowawczych;
7) nadzór nad skutecznością i prawidłowością procesów sterylizacji w placówkach;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji oraz wystąpień do innych organów o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych i w przypadkach zaniedbań higieniczno - sanitarnych w nadzorowanych placówkach;
9) udział w akcjach sanitarnych przy masowych przemieszczaniach ludności oraz w przypadku zagrożenia bioterroryzmem;
10) nadzór nad zarządzonymi akcjami o charakterze lokalnym jak powszechna akcja deratyzacji, dezynsekcji lub dezynfekcji (w przypadku wystąpienia zgonu z powodu choroby zakaźnej, zbiorowego ogniska choroby zakaźnej lub innymi podjętymi w celu przecięcia dróg szerzenia się zakażenia)
11) sporządzanie półrocznych i rocznych ocen stanu sanitarno - higienicznego nadzorowanych placówek
12) sporządzanie planów działalności nadzorczo - kontrolnej oraz sprawozdawczości z ich realizacji;

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAROSŁAWIU informuje:
1. zmiana ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30.06.2016, poz. 960) obowiązująca od dnia 15.07.2016r.

ZNIOSŁA OBOWIĄZKI:

a. wydawania opinii sanitarnej przez organy Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków przez zakłady lecznicze w formie decyzji administracyjnej.

b. i w konsekwencji przedkładania takiej opinii organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez wnioskodawcę.

Powyższe obowiązki zostały zastąpione OŚWIADCZENIEM WNIOSKODAWCY , ŻE SPEŁNIA WARUNKI wykonywania działalności leczniczej, w tym dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.

Jednocześnie:

2. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 5 pkt. 1 oraz art. 36 ust. 3b pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2015r. poz.1412 z późn. zm.) na wniosek świadczeniodawcy usług medycznych mają możliwość wydawania OCENY SANITARNEJ

Rozporządzenie do pobrania

Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji

Rozporzadzenie w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakazeń i chorób zakaźnych

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach i pracowniach stomatologicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Ustawa z dna 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Ustawa z 14 czerwca 2012 o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595.)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [tekst jednolity]

USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110.)

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.