Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy sprawowanie nadzoru sanitarnego w placówkach szkolno-wychowawczych w tym między innymi:
- Ocena higieniczna rozkładów zajęć lekcyjnych
- Ocena oświetlenia naturalnego i sztucznego pomieszczeń do nauki
- Ocena stanowiska pracy ucznia (dostosowanie do wzrostu stolików i krzeseł)
- Ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach
- Ocena stanu sanitarno-technicznego gabinetów medycznych w szkołach
- Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów w klasopracowniach chemicznych
- Ocena zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
- Zapewnienie odpowiedniego sprzętu i urządzeń sportowych

W/w zadania Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży realizuje poprzez:
- Kontrolę placówek oświatowo-wychowawczych tj. przedszkoli, internatów, placówek pracy pozaszkolnej oraz wszystkich rodzajów szkół, także uczelni wyższych.
- Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.