Działalność Sekcji Higieny Komunalnej polega na sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:
- urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia oraz jakości dostarczanej wody,
- jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do organizacji kąpielisk,
- pływalni oraz jakości wód basenowych.

W ramach powyższego nadzoru realizowanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych prowadzony jest stały monitoring jakości wyżej wymienionych wód.
Sporządzane orzeczenia o przydatności wody do spożycia lub kąpieli na podstawie uzyskanych wyników badań pobieranych cyklicznie próbek, przekazywane są na bieżąco jednostkom eksploatującym i zarządzającym wodociągami, kąpieliskami i basenami. W przypadku wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi wydawane są oceny jakości wód wodociągowych skierowane są do:
- właściwych organów samorządu gminnego oraz przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych jako odpowiedzialnych za zaopatrzenie w wodę, zobowiązanych do informowania mieszkańców o jakości dostarczanej wody.

W przypadku kwestionowanej jakości wody pod względem parametrów fizykochemicznych po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia PPIS wydaje decyzję na warunkową przydatność wody.

W przypadku kwestionowanej wody wodociągowej pod względem bakteriologicznym ze względu na ochronę zdrowa ludzkiego PPIS wszczyna postępowanie administracyjne nadając decyzji natychmiastową wykonalność jednocześnie zobowiązując właścicieli wodociągów do przeprowadzenia działań naprawczych zmierzających do poprawy jej jakości oraz poinformowania/ ostrzeżenia odbiorców wody o w/w sytuacji.

W zakresie nadzoru nad urządzeniami wodociągowymi : sporządzane są roczne analizy stanu zaopatrzenia ludności wodę w skali miasta, gminy i powiatu, wydawane są opinie dotyczące możliwości zastosowania materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania wody, które mają obowiązek uzyskać przedsiębiorstwa wodociągowe.

W formie komunikatów bezpośrednio przed i w sezonie letnim zawiadamiana jest ludność o jakości wód w kąpieliskach strona internetowa www.wsse.rzeszow.pl zakładka „komunikaty” . O jakości wody w kąpieliskach systematycznie informowane są władze samorządowe. W przypadku natomiast wód basenowych w sytuacji stwierdzenia złej jakości mikrobiologicznej obiekt / niecka wyłączana jest z eksploatacji - nie jest udostępniany kąpiącym się do czasu zapewnienia właściwych warunków higienicznych potwierdzonych badaniami.

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy również:
Egzekwowanie należytego stanu technicznego, funkcjonalnego i higienicznego takich obiektów jak:
- zakłady opieki zdrowotnej zamkniętej i otwartej ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, pralnictwa i postępowania z bielizną szpitalną, zwłokami i szczątkami ludzkimi, gospodarowania odpadami medycznymi, stanem czystości wewnętrznej instalacji ciepłej wody w placówkach służby zdrowia lecznictwa zamkniętego,
- zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej - nadzór nad świadczeniem usług pod kątem zgodności z wymaganiami rozporządzenia MZ z 17.02.2004r. ze szczególnym uwzględnieniem dekontaminacji pomieszczeń, narzędzi i sprzętu,
- dworce, przystanki komunikacji kolejowej i autobusowej- nadzór nad infrastrukturą związaną z transportem publicznym,
- obiekty wczasowo -turystyczne, trasy turystyczne,
- hotele, motele, pensjonaty,
- inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, w tym agroturystyka,
- noclegownie,
- ustępy publiczne,
- obiekty użyteczności publicznej ( m.in.obiekty sportowe, ośrodki kultury, parkingi, cmentarze)
- osiedla mieszkaniowe, place targowe,
- domy pogrzebowe pod kątem warunków sanitarno - higienicznych oraz właściwego postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
- nadzór nad piaskownicami i jakością mikrobiologiczną w piaskownicach.

Opracowywanie ocen i analiz stanu sanitarnego, danych statystycznych sprawozdań, wystąpień oraz uzgodnień dotyczących działalności sekcji.

Opiniowanie warunków organizacji imprez masowych na wniosek ich organizatorów.

Opiniowanie Regulaminów dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gmin i miast

Rozpatrywanie skarg i interwencji i w merytorycznym zakresie działania Wydawanie zezwoleń na :

- Ekshumację i przewóz zwłok
Do pobrania: wzór wniosku zakładka „dokumenty” lub w siedzibie PSSE Jarosław, ul. Grunwaldzka 7 pokój 210.
- Wywóz zwłok za zagranicę
- Wydawanie opinii do projektów decyzji dot. wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok z zagranicy do Polski.

Współdziałanie z organami władz samorządowych poprzez:
- udział w pracach Rady Programowej „Bezpieczny Jarosław” ,
- udział w ćwiczeniach organizowanych przez Obronę Cywilną Urzędu Miasta Jarosławia,
- ocenianie stanu bezpieczeństwa powiatu jarosławskiego,
- współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w przypadku pogorszenia jakości wody wodociągowej, klęsk żywiołowych itp.
- udział pracowników w rozprawach wodno - prawnych

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.