Do zadań Sekcji Higieny Żywności i Żywienia należy sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków na terenie powiatu jarosławskiego a w szczególności:
- sprawowanie nadzoru sanitarnego nad produkcją, magazynowaniem, transportem i obrotem środkami spożywczymi, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością ,kosmetykami oraz innymi wyrobami mającymi wpływ na zdrowie ludzi;
- koordynowanie i nadzór merytoryczny nad bezpieczeństwem żywienia w obiektach oświaty i wychowania,
- kontrola przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie zdrowotnym żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
- koordynowanie działań w zakresie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności (RASFF)
- nadzór nad realizacją aktualnych przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach, w tym nadzór nad systemem informowania o kosmetykach niebezpiecznych (RAPEX)
- koordynowanie zagadnień związanych z żywnością genetycznie modyfikowaną (GM),oraz nową żywnością,
- przyjmowanie i analiza powiadomień o środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementach diety oraz środkach spożywczych wzbogacanych witaminami lub składnikami mineralnymi wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium kraju;
- realizacja działań w zakresie doskonalenia krajowego systemu bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz krajowego planu pobierania próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu zanieczyszczeń żywności ;
- ocena jakości zdrowotnej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
- kontrola jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, składników żywności i substancji pomagających w przetwarzaniu, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych z zagranicy;
- zwalczanie i zapobieganie zatruciom pokarmowym, opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych,
- przygotowywanie projektów decyzji i czynności związanych z postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym;
- dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia,
- współpracę z pracownikami zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przy odbiorze obiektów w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ;
- udział w promocji racjonalnego żywienia i zdrowej żywności;
- zatwierdzanie zakładów i wpisu do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- współpraca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności z innymi służbami kontrolnymi, m. in. Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, Inspektoratem Farmaceutycznym, Organami Izby Celnej, Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Strażą Pożarną ,Policją oraz innymi organami samorządowymi,
- rozpatrywanie interwencji wniesionych przez konsumentów i klientów:

UWAGA: Interwencje dotyczą niewłaściwej jakości zdrowotnej artykułów spożywczych lub niespełnienia wymagań sanitarnych przez podmioty podlegające nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Interwencje mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie. W przypadku wniesienia interwencji na złą jakość wprowadzanych do obrotu środków spożywczych należy bezwzględnie dołączyć paragon zakupu. Interwencje, bez potwierdzenia pisemnego lub bez podania danych osobowych są traktowane jako anonimowe i pozostawia się je bez rozpoznania, chyba ze stanowią wiarygodną informację o zagrożeniu zdrowia lub życia.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.