Oddział Laboratoryjny jest częścią składową PSSE w Jarosławiu. Głównym celem statutowej działalności Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Jarosławiu jest kontrola właściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, kontrola właściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badanie próbek kału na nosicielstwo pałeczek Salmonella - Shigella, badania skuteczności procesów sterylizacji.

Oddział Laboratoryjny zapewnia bezstronność i rzetelność wykonywanych przez siebie badań poprzez wprowadzanie wszystkich elementów Systemu Zarządzania zgodnie z normą PN -EN ISO/IEC 17025. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji i kompetencji jest Certyfikat Akredytacji nr AB 576 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

W skład Oddziału Laboratoryjnego wchodzą:
- Pracownia Higieny Komunalnej
- Pracownia Higieny Żywności i Żywienia
- Pracownia Mikrobiologii


Pracownie OL stosują wyłącznie metody badań, które spełniają wymagania klienta, są z nim uzgodnione i przez niego akceptowane. Preferowane są metody opublikowane w normach oraz dyrektywach międzynarodowych. Stosowane są też własne procedury badawcze.

Dla potrzeb realizacji zlecenia lub umowy Kierownik Oddziału Laboratoryjnego, Kierownik Techniczny danej pracowni lub osoba upoważniona uzgadnia indywidualnie z klientem lub jego przedstawicielem zakres badań, metodę badawczą i inne dane niezbędne do wykonania zlecenia.

Oddział Laboratoryjny umożliwia klientowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi udział w uzgodnionych badaniach w charakterze świadka przy zachowaniu zasad poufności wobec innych klientów i bezpieczeństwa. OL deklaruje zachowanie poufności badań.

Oddział Laboratoryjny dąży do uzyskiwania informacji zwrotnych od swoich klientów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety , która umożliwi lepszą współpracę oraz pozwoli spełnić Państwa oczekiwania w związku z oferowanymi przez nas usługami.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.