STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PSSE W JAROSŁAWIU

Zadania

1. Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności i ustalenie potrzeb zdrowotnych w oparciu o dostępne wskaźniki.
2. Planowanie oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy i promocji zdrowia społeczeństwa w zakresie:
√ propagowania zdrowego stylu życia,
√ zapobiegania chorobom zakaźnym - ostrym chorobom zakaźnym o wysokiej zapadalności wśród dzieci i młodzieży oraz AIDS,
√ zapobiegania zaburzeniom zdrowia w ciąży, macierzyństwie i promowaniu zdrowia najmłodszego pokolenia,
√ higieny jamy ustnej i profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
3. Pobudzanie aktywności społecznej do dbałości o zdrowie.
4. Koordynowanie i nadzorowanie interwencji programowych i nieprogramowych oraz dokonywanie ocen ich skuteczności.

Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, a w szczególności:
√ inicjuje kierunki działań zmierzające do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami ryzyka społecznego i środowiskowego, wpływającymi na zdrowie ludzi
√ propaguje zasady zdrowego stylu życia oraz działania prowadzące do zapobiegania chorobom zakaźnym
√ pobudza aktywność prozdrowotną ludzi do działań na rzecz indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz zdrowia publicznego
√ prowadzi szkolenia, udziela wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych
√ dostarcza realizatorom w terenie pomoce dydaktyczne i materiały wydawnicze do realizacji interwencji programowych i nieprogramowych
√ monitoruje przebieg i ocenia efekty przeprowadzanych programów oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia.

OBSZARY DZIAŁANIA PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ

Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wynika z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985 roku, Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015, zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016, Światowej Organizacji Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej na świecie, w Polsce oraz w województwie podkarpackim i powiecie jarosławskim oraz potrzeb środowiska lokalnego.

INTERWENCJE PROGRAMOWE

Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna koordynuje i wdraża interwencje programowe o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, celem których jest podniesienie poziomu wiedzy i wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Programy edukacyjne realizowane są w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia oraz w środowisku lokalnym.

PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

Program edukacyjny „Ars czyli jak dbać o miłość”

Cel -Zwiększenie świadomości dotyczącej ograniczenia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich

Adresat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Kampania „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

Cel - zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

Adresat - kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy

Program edukacyjny „Trzymaj Formę! ”.

Cel -Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Adresat - uczniowie szkół gimnazjalnych kl. I-III i szkół podstawowych kl. V-VI.

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu

W ramach tego programu realizowane są dwie akcje:

- Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja)

- Światowy Dzień Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada).

Celem akcji jest propagowanie wiedzy o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcenie do wyboru zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego.

Adresat - działania skierowane są do różnych grup odbiorców oraz programy edukacyjne:
√ „Czyste powietrze wokół nas”
√ „Nie pal przy mnie, proszę”
√ „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”.

Cel - wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, a także zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Adresat - dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzice i opiekunowie.

Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”.

Cel - zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie, kształtowanie postaw asertywnych.

Adresat - uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Cel - zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Adresat - uczniowie klas IV i V szkół podstawowych, młodzież szkół gimnazjalnych.

PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

Program edukacyjny „Zawsze razem”.

Cel - kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec słabszych.

Adresat - dzieci kl. I - III szkoły podstawowej.

Program edukacyjny „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”.

Cel - edukacji młodzieży w zakresie dokonywania w życiu właściwych wyborów i podejmowania właściwych decyzji pozwalających na uniknięcie zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.

Adresat - młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”.

Cel - ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci; podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat zdrowego stylu życia oraz czynników wpływających na zachowanie zdrowia.

Adresat - uczniowie z klas pierwszych szkół podstawowych i ich rodzice.

Program edukacyjny „Wybierz Życie, Pierwszy Krok”.

Cel - Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu

Adresat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, rodzice i opiekunowie uczniów, kadra pedagogiczna.

PROGRAMY LOKALNE

Program edukacyjny „Zadbaj o swoją przyszłość. Wersja dla liderów”.

Cel - rozwój u młodzieży umiejętności społecznych (zachowania asertywne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozumienie siebie i innych) niezbędnych do wykształcenia postaw zobowiązujących do niepalenia.

Adresat - młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Program edukacyjny „Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie”.

Cel - zwiększenie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem.

Adresat - uczniowie klas I szkół podstawowych oraz ich rodzice i opiekunowie.

Program edukacyjny „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”.

Cel - zmniejszenie częstości występowania powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym poprzez edukację chorych.

Adresat - pacjenci z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym krwi.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu organizuje i prowadzi narady i szkolenia. Tematyka realizowanych narad i szkoleń dotyczy głównie interwencji programowych i nieprogramowych realizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze i placówki służby zdrowia.

Adresatami prowadzonych narad i szkoleń są przede wszystkim szkolni koordynatorzy i realizatorzy programów (nauczyciele i pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiska szkolnego, pracownicy służby zdrowia).

INNE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ STANOWISKO PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
√ współpraca z samorządami lokalnymi, mediami i innymi instytucjami
√ współpraca z innymi komórkami PSSE Jarosław.

Współpraca polega na:
√ organizowanie konferencji, imprez edukacyjnych, konkursów, punktów informacyjno-edukacyjnych,
√ prowadzenie ogólnodostępnej biblioteki i wideoteki,
√ dystrybucja materiałów edukacyjnych,
√ nadzór merytoryczny nad placówkami prowadzącymi działalność oświatowo-zdrowotną.

INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE
√ Światowy Dzień Zdrowia
√ „Bezpieczne ferie?; „Bezpieczne wakacje”
√ Kampania medialna HIV/AIDS i obchody Światowego Dnia AIDS
√ „Światowy Dzień bez Tytoniu”
√ „Światowy Dzień Rzucania Palenia”
√ Światowy Dzień FAS
√ włączenie się do kampanii społecznych w zakresie chorób zakaźnych i niezakaźnych inicjowanych przez GIS (np. profilaktyka grypy).

Materiały edukacyjne do realizacji akcji i programów dostępne są przez cały rok w siedzibie PSSE Jarosław, pokój Nr 208.

Informacje na temat wymienionych interwencji programowych i nieprogramowych są dostępne w aktualnościach.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.