Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu utrzymuje i doskonali system zarządzania jakością w działalności kontrolnej spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” .

Ocena funkcjonowania oraz doskonalenia Systemu Jaskości w PSSE w Jarosławiu, przeprowadzana jest systematycznie poprzez niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu posiada opracowaną i wdrożoną Politykę Jakości, Księgę Jakości, Procedury Ogólne oraz Procedury i Instrukcje Kontrolne.

Nadzór nad systemem jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” sprawuje Kierownik Jakości.

Polityka Bezstronności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu
♦ Kierownictwo PSSE w Jarosławiu zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność działalności inspekcyjnej.
♦ Cały personel PSSE w Jarosławiu działa bezstronnie i nie ulega naciskom handlowym, finansowym lub innym naruszającym bezstronność.
♦ Wymagane jest od personelu ujawnienia każdej sytuacji, o której wie on, że może stanowić konflikt interesów.
♦ Pracownicy nie angażują się w jakiekolwiek działania mogące kolidować z niezależnością osądów i rzetelnością ich działalności inspekcyjnej.
♦ W toku pracy Stacja stosuje się do regulacji ustawy kodeks postępowania administracyjnego o wyłączeniu.
♦ Kierownicy techniczni / wyznaczone osoby na bieżąco identyfikują, analizują i dokumentują potencjalne ryzyka zagrażające bezstronności działania komórek organizacyjnych.
♦ W przypadku przekroczenia poziomu akceptowalnego ryzyka podejmowane są działania prowadzące do jego usunięcia lub minimalizacji.
♦ Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega obiektywnej ocenie podczas auditów wewnętrznych.
♦ Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności podlega również okresowemu przeglądowi w celu zapewnienia jego przydatności i skuteczności.
♦ PSSE w Jarosławiu prowadzi szkolenia wyłącznie typu „otwartego”, które nie zagrażają bezstronności i niezależności.
♦ Dla pokrycia zobowiązań, będących konsekwencją oszacowanego ryzyka zagrażającemu bezstronności zapewniam odpowiednie zasoby.
♦ W celu zapewnienia realizacji polityki bezstronności wdrożono procedurę ogólną „Zarządzanie ryzykiem zagrażającym bezstronności”.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.