Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu zajmuje się następującymi zagadnieniami :

1)Przygotowuje opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania wszystkich obiektów budowlanych pod względem sanitarnym i ochrony zdrowia ludzi,

2)Uzgadnia dokumentację w zakresie:
- projektów technologicznych,
- projektów budowlanych,
- warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- projektów studiów i kierunków zagospodarowania gmin,

3) Uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli:
- w trakcie realizacji obiektów budowlanych,
- na etapie przekazywania obiektów do użytkowania,

4) Uczestniczy w naradach lub konferencjach organizowanych przez jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

5) Współdziała z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz Strażą Pożarną i Weterynaryjną Inspekcją Sanitarną.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Dokumentacja projektowa obiektu/lokalu przedłożona do uzgodnienia powinna uwzględniać wymagania wynikające z:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. z 2015 r., poz. 1422)
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz 642 z póżn.zm.) oraz przepisów szczegółowych związanych z przedmiotem działalności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że nie przyjmuje do uzgodnienia szkiców, dotyczących aranżacji i technologii małych obiektów handlowych i usługowych. Dokumentacja przedkładana do uzgodnienia winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.).

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.