Regulamin konkursu plastycznego dla szkół podstawowych pod hasłem "Jemy zdrowo- owocowo", organizowany jako wzmocnienie programu "Trzymaj Formę!"

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu są:
♦ Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie
♦ Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
♦ Powiatowa Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna w Jarosławiu.
2. Współorganizator- Urząd Miasta Jarosławia, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.
3. Patronat nad Konkursem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

§ 2. Cele konkursu
♦ promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci z klas I- III szkół podstawowych zasad prawidłowego żywienia, w szczególności codziennego spożywania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ramach programów „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka”.
♦ Kształtowanie zmian postaw i zachowań niezbędnych do utrzymania zdrowia, kondycji fizycznej.

§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci klas I-III szkół podstawowych powiatu jarosławskiego i szkół podstawowych zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Jemy zdrowo- owocowo”.

§ 3. Ramy czasowe 1. Czas trwania konkursu: od 11 marca 2013 r. do 11 maja 2013 r.

§ 4. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu jarosławskiego i szkół podstawowych zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
2. Prace mogą być przesłane pocztą lub dostarczone osobiście przez przedstawiciela szkoły.
3. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 19 kwietnia 2013 roku.

§ 5. Zadania uczestnika konkursu
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej pod hasłem ?Jemy zdrowo- owocowo? w technice mieszanej (np. kolaż, wyklejanka, wydzieranka, grafika, fotografia itp.) z pominięciem kredek, flamastrów, ołówka.

§ 6. Zasady przeprowadzania konkursu
1. Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A3;
2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę (dotychczas niepublikowaną)
3. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do przygotowanej pracy.
4. Wypełnienie załączników i przesłanie pracy jest równoznaczne:
♦z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej pracy plastycznej
♦ wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883).
5. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji:
♦ druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie
♦ bezterminową prezentację na stronach internetowych organizatorów konkursu
♦ rozpowszechnianie pracy plastycznej
♦ wprowadzanie do pamięci komputera
♦ prezentowanie prac na wystawach stanowiących kontynuację konkursu.

§ 7. Warunki uczestnictwa
1. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace, które są zgodne z regulaminem Konkursu i w sposób oczywisty nawiązywać będą do jego tematyki.
2. Prace konkursowe opisane na odwrocie należy przesłać lub dostarczyć na adres:
>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7 , 37-500 Jarosław
Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (pokój 208).
3. Do prac należy dołączyć również zamkniętą podpisaną kopertę, w której powinny być wypełnione: Zgłoszenie (załącznik nr 1), Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego (załącznik nr 2 do regulaminu).
4. Nieprawidłowy format prac, brak opisu, pełnych danych oraz brak wypełnionych załączników ? wyklucza pracę z konkursu.
5. Informacja o konkursie, regulamin oraz załączniki dostępne są na stronach organizatorów.

§ 8. VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatorów i współorganizatorów, przedstawiciel mediów. Prace oceniane będą wg następujących kryteriów:
♦ zgodność z tematem konkursu
♦ wartość profilaktyczno-edukacyjna
♦ jasność przekazu
♦ wartość artystyczna
♦ oryginalność pracy.
2. Jury dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni laureatów konkursów.
3. Nagrody w konkursie:
♦ Fundatorem nagród jest Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie- główna nagroda Grand Prix, narody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w postaci sprzętu sportowego i elektronicznego.
♦ Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
♦ Nazwiska uczniów, których prace zostaną wyróżnione i nagrodzone, zamieszczone zostaną na liście zwycięzców konkursu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 kwietnia ? na stronach internetowych organizatorów konkursu.
5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 maja 2013 r. podczas imprezy Parada Schumana na Rynku Miasta Jarosławia.
6. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu- hol.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków Konkursu.
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 Zgłoszenie
Załącznik nr 2 Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.