Podsumowanie programu "Ars czyli jak dbać o miłość" w powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2017/2018

Od 2013 r. w powiecie jarosławskim jest realizowany program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Program ten jest wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych. Adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest pogłębienie wiedzy w zakresie skutków stosowania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów, narkotyków.

W roku szkolnym 2017/2018 Na terenie powiatu jarosławskiego edukacja młodzieży w ramach program „ARS, czyli jak dbać o miłość” prowadzona była w 6 liceach, 3 technikach, 2 szkołach zawodowych i 1 szkole przysposabiającej do pracy.

Wyjątkowość Programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Młodzież uczestnicząca w zajęciach zdobywała wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych nie tylko na zdrowie, ale i na dokonywanie ważnych wyborów życiowych. Istotnym elementem programu było budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich, a także uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez kobiety na zdrowie ich przyszłego potomstwa.

Treści podejmowane w ramach programu podobają się młodzieży. Uczniowie chętnie dyskutują, wypowiadają swoje zdanie w temacie używek, miłości, relacji między młodymi ludźmi. W ramach realizacji programu młodzież została poinformowana o ośrodkach pomocy dotyczących uzależnień od tytoniu, alkoholu, środków psychoaktywnych, fonoholizmu oraz uzależnień od internetu.

Edukacją objęto 267 uczniów z klas pierwszych, 95 uczniów z klas drugich oraz 21 uczniów z klas trzecich. Program „Ars czyli jak dbać o miłość” nie był realizowany w klasach czwartych w powiecie jarosławskim. Ankietyzacją objęto 115 uczniów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu „ARS, czyli jak dbać o miłość” w roku szkolnym 2017/2018. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.