REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH "Porozmawiajmy o uzależnieniach" Konkurs na realizację sztuki teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych

I. Postanowienia ogólne

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zwani dalej organizatorami ogłaszają IV edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień dla uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Patronat nad przeglądem sprawują:
♦ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
♦ Wojewoda Podkarpacki
♦ Podkarpacki Kurator Oświaty

Przegląd ma charakter prezentacji - ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać w jaki sposób postrzegają problem uzależnień

II. Cele konkursu

♦ promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych,
♦ edukacja młodzieży w zakresie zysków płynących z niepalenia, niepicia i nieużywania narkotyków/dopalaczy,
♦ kreowanie wizerunku młodego człowieka, wolnego od nałogów,
♦ kształtowanie postaw twórczych , rozwijanie wyobraźni i wrażliwości,
♦ inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień (od tytoniu, alkoholu i narkotyków/dopalaczy) poprzez formy aktywne.

III. Uczestnicy

♦ uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego ♦ zespoły/grupy teatralne nie mogą liczyć więcej niż 6 osób

IV. Zakres tematyczny przeglądu

Profilaktyka uzależnień w wymienionym niżej wymiarze:
♦rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków/dopalaczy,
♦szkodliwość biernego i czynnego palenia papierosów,
♦szkodliwość używania alkoholu i narkotyków/dopalaczy,
♦promowanie odpowiedzialnych postaw i sposobów ochrony przed uzależnieniem,
♦kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich.

Scenariusze powinny być tak opracowane, aby podane w nich treści budowały optymizm i wiarę w możliwość uniknięcia uzależnienia poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu.

V. Warunki uczestnictwa

1. Pedagodzy, nauczyciele, pielęgniarki środowiska szkolnego, zaproszeni specjaliści przeprowadzą edukację wśród młodzieży, w oparciu o materiały własne lub we współpracy z odpowiednią Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz zmotywują młodzież do opracowania scenariusza sztuki teatralnej o tematyce zgodnej z założeniami przeglądu.
2. Uczniowie/ nauczyciele przygotowują autorskie scenariusze lub ich inscenizacje teatralne o tematyce zgodnej z punktem IV regulaminu.
3. Dopuszczalne jest korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź też ich adaptacja, przy czym należy podać autora oraz tytuł gotowego/adaptowanego scenariusza.
4. Przygotowana inscenizacja powinna promować pozytywne wartości, a nie jedynie skupiać się na pokazaniu złych zachowań. Scenariusz powinien zawierać zagrożenia w zakresie nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii oraz propozycje form zapobiegania.
5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min.
6. Grupa teatralna nie może liczyć więcej niż 6 osób.
7. Scenografia, kostiumy i inne rekwizyty - dowolnie przygotowane we własnym zakresie.
8. Na Przeglądzie można prezentować dowolne formy teatralne i teatralno muzyczne (scenki, teatr tańca, etiudy, pantomima, happening itd.).

VI. Etapy konkursu

Etap powiatowy

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu na etapie powiatowym jest przesłanie pisemnego zgłoszenia do udziału w Przeglądzie na formularzu - Zgłoszenie uczestnictwa w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych, etap powiatowy, do właściwej terytorialnie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń - 15 kwietnia 2013r.

Koordynator etapu powiatowego organizuje lokalny Przegląd w formie: o festiwalu powiatowego na bazie domu kultury lub innej sali widowiskowej (np. w szkole) o oceny inscenizacji poszczególnych sztuk prezentowanych w szkołach zgłoszonych do konkursu
Forma przebiegu etapu powiatowego jest uzależniona od liczby przystępujących do konkursu szkół i możliwości organizacyjnych koordynatora.

Termin rozstrzygnięcia etapu powiatowego - 17 maja 2013 r.

Do etapu wojewódzkiego zostaje zakwalifikowany laureat I miejsca w etapie powiatowym. Zwycięzca Przeglądu na etapie powiatowym przesyła scenariusz sztuki koordynatorowi powiatowemu, tym samym wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie tego materiału przez organizatorów konkursu w celach promocyjno-wydawniczych w przyszłości .

Koordynator etapu powiatowego zgłasza uczestnika - zwycięzcę Przeglądu Powiatowego - do etapu wojewódzkiego Przeglądu na odpowiednim formularzu do dnia 20 maja br.

Uwaga: w sytuacji , gdy chęć uczestnictwa w programie zgłasza na poziomie powiatu zbyt mała liczba szkół (lub nieliczne powiaty podejmują inicjatywę) i organizacja przeglądu na poziomie powiatowym jest bezzasadna wówczas koordynator wojewódzki , po uzgodnieniu z koordynatorem powiatowym podejmuje decyzję o pominięciu przeglądu/ przeglądów powiatowych i organizacji jednego przeglądu na poziomie wojewódzkim.

Etap wojewódzki

Przegląd Wojewódzki odbędzie się (w miarę możliwości organizacyjnych) na profesjonalnej scenie. Termin realizacji etapu wojewódzkiego do 15 czerwca 2013 r. O terminie Przeglądu Wojewódzkiego laureaci etapów powiatowych zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

VII. Zasady pracy komisji konkursowej i oceny sztuk teatralnych

Komisje konkursowe powołują koordynatorzy poszczególnych etapów. Liczba członków poszczególnych komisji nie może być mniejsza niż 3 osoby. Członkami komisji powinni być , oprócz specjalistów z zakresu tematyki konkursu, także przedstawiciele świata kultury. Prace komisji powinny być udokumentowane stosownym protokołem z podaniem uzasadnienia werdyktu (formularz).

Kryteria oceny inscenizacji:
♦ walory profilaktyczne inscenizacji : 0 - 6
♦ zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu : 0 - 3
♦ walory artystyczne (muzyka, zespołowa gra aktorska, umiejętność wykorzystania takich środków wyrazu jak: śpiew, ruch sceniczny, pantomima i taniec) : 0 - 6
♦ atrakcyjność scenografii : 0 - 6
♦ pochodzenie scenariusza (własny -3 /zmodyfikowany -2/ gotowy -1) : 0 - 3
♦ Razem - maksymalnie : 24 pkt

Komisje na etapie wojewódzkim i powiatowym przyznają I, II, III miejsce w konkursie. Nagrody dla laureatów zapewniają organizatorzy i współorganizatorzy w miarę posiadanych środków finansowych.

VIII. Nagrody

Nagrody na etapie powiatowym ufundowane są przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Etap powiatowy:
I miejsce - udział w etapie wojewódzkim, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy
II miejsce - upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy br /> III miejsce - upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy

Nagrody na etapie wojewódzkim ufundowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Etap wojewódzki
I miejsce - puchar i nagroda dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy
II miejsce - puchar i nagroda dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy
III miejsce - puchar i nagroda dla szkoły, upominki indywidualne dla zespołu aktorskiego, okolicznościowe dyplomy

Koszty dojazdów na etapie powiatowym i wojewódzkim nie są refundowane przez organizatorów.

Załączniki (dostępne na stronie www.wsse.rzeszow.pl )

- formularz zgłoszeniowy - „Zgłoszenie szkoły do udziału w przeglądzie na poziomie powiatowym”
- formularz zgłoszeniowy -„Zgłoszenie szkoły do udziału w przeglądzie na poziomie wojewódzkim”
- „Oświadczenie uczestnika pełnoletniego”
- „Zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego”
- formularz - „Indywidualna karta oceny spektakli przez jurora„
- formularz - „Zbiorcza ocena spektakli przez komisję konkursową„
- formularz - „Protokół z narady komisji konkursowej„

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.