Podsumowanie VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej „Trzymaj Formę! pod hasłem "Talerz zdrowia - skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania".

Do udziału w programie, w roku szkolnym 2012/2013 zgłoszono 26 szkół, w tym: 19 gimnazjów, 6 szkół podstawowych, 1 szkołę ponadgimnazjalną. Program zrealizowały 24 szkoły, w tym 5 szkół podstawowych, 19 gimnazjów (szkoła ponadgimnazjalna została wliczona do gimnazjum). Realizację programu na ten rok szkolny zawiesiła 1 szkoła podstawowa, natomiast 1 gimnazjum zrezygnowało z realizacji programu.

Edukacją objęto 2926 uczniów z gimnazjum i 1017 uczniów ze szkół podstawowych. Informacje o realizacji programu zbierano podczas wizytacji przeprowadzonych przez pracownika Inspekcji Sanitarnej oraz z wypełnionych przez szkolnych koordynatorów „Informacji z realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj formę” w roku szkolnym 2012/13”. Od szkolnych koordynatorów programu otrzymano 23 wypełnione informacje, co stanowi 95,83% zwrotów. Zaplanowano i wykonano 9 wizytacji oceniających realizację programu.

Program realizowano w czasie zajęć obowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych. Średnio na realizację programu przeznaczono od 3 do 6 godzin lekcyjnych. W 10 szkołach opracowano własny projekt edukacyjny zawierający: temat, cele, zadania, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji, sposób i kryteria oceny efektów, w 2 szkołach korzystano z gotowych projektów, w 11 szkołach nie opracowano projektu.
Lp. szkoła, miejscowość tytuł/temat projektu
1 Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli Dbam o zdrowie- trzymam formę
2 Gimnazjum Publiczne w Pruchniku Zagraj o własne zdrowie
3 Gimnazjum w Pełkiniach Zdrowe odżywianie
4 Gimnazjum Nr 1 w Radymnie Czas na zdrowie- trzymaj formę!
5 Zespół Szkół w Węgierce Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz aż się zepsujesz
6 Zespół Szkół w Rozborzu Długim Jedz zdrowo gdy jesteś mały i wielki
7 Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu Trzymaj formę!
8 Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu Piknik rodzinny, Gimnastyka artystyczna
9 Zespół Szkół w Rokietnicy „Potrawy nasze i naszych i babć (dziadków)”,„Woda -źródło życia”, „Jak promować przyrodnicze i historyczne osobliwości Rokietnicy i najbliższej okolicy. Opracowujemy pieszą i rowerowa trasę turystyczną”
10 Zespół Szkół w Łazach „Moda na zdrowie”
W wielu szkołach przygotowano i prezentowano warsztaty kulinarne, dni zdrowego jedzenia, tydzień zdrowia, sesje edukacyjne, prezentacje multimedialne. Dużym powodzeniem cieszyły się rajdy rowerowe, wycieczki, pikniki rodzinne, pokazy, konkursy, dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne aerobik, taniec, pływanie, Nordic Walking, happeningi.

Program wspierały samorządy lokalne, szkolna służba zdrowia, KGW, M/G Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Agencja Rynku Rolnego O/Rzeszów, PWSTE w Jarosławiu, PCK, TPD, Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych TOBIE, Stowarzyszenie Miłośników Chłopic, miejskie / gminne ośrodki sportu i rekreacji, kluby sportowe, Rejonowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie, nadleśnictwo w Jarosławiu, policja, ośrodek doradztwa rolniczego, straż pożarna, sklepy i inne.

2302 rodziców brało udział w spotkaniach dot. tematyki programu „Trzymaj Formę!”. Rodziców o programie powiadamiano na zebraniu ogólnym w szkole, w klasach, poprzez dni otwarte w szkole, skierowanie listu, za pośrednictwem strony internetowej szkoły, poprzez gazetki szkolne, ulotki, w trakcie imprezy podsumowującej realizację programu w szkole. Rodzice wspierali program poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań programowych, udział w spotkaniach, imprezach, wspierali również rzeczowo i finansowo program zakupując np. produkty żywnościowe na pokazy, warsztaty kulinarne.

W związku z realizacją programu „Trzymaj Formę!” nastąpiły pozytywne zmiany dotyczące umieszczenia produktów żywnościowych zalecanych dzieciom w stołówce szkolnej/ cateringu, sklepiku/ kiosku spożywczym funkcjonującym na terenie szkoły. Wzrosła liczba świeżych i suszonych owoców, świeżych warzyw, produktów mlecznych, wody mineralnej. W opinii koordynatorów program oceniany jest jako ciekawy i przydatny dla uczniów, pomocny w uświadamianiu młodego pokolenia o zagrożeniach związanych z nieprawidłowym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej. Program uaktywnia uczniów, wyzwala w nich nowe inicjatywy i pomysły.

Podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku, program został bardzo wysoko oceniony przez nauczyciel, rodziców i młodzież jako doskonała pomoc w propagowaniu zdrowego stylu życia. Program w 22 szkołach w opinii uczniów otrzymał ocenę od 4 do 6 ( w tym 1 - najniższa ocena, 6 - najwyższa), w 22 szkołach otrzymał również ocenę od 4 do 6 od osób prowadzących zajęcia dla młodzieży. Jego skuteczność wysoko oceniono w 21 szkołach ( ocena od 4 do 6). 86,96 % szkolnych koordynatorów uważa, że program powinien być kontynuowany, 13% koordynatorów nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat.

W zaplanowanych działaniach uwzględnione zostało hasło tegorocznej edycji programu „Talerz zdrowia- skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania”. Treści programu były skorelowane ze Szkolnym Programem Profilaktyki, ze specyfiką szkoły, potrzebami środowiska szkolnego, Programem Wychowawczym. Pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę!” zorganizował 5 narad dla 19 osób, 1 szkolenie dla 16 nauczycieli, 1 instruktaż dla 2 nowych koordynatorów programu, 1 prelekcję dla 170 dzieci, 3 konkursy plastyczne, w których wzięło udział 585 dzieci, 3 imprezy prozdrowotne, gdzie objęto zasięgiem 1373 osoby. Informację o realizacji programu i jej wynikach opublikowano 19 razy na stronach internetowych - zasięg 1758 osób (PSSE Jarosław, ZSSCHiO Jarosław, UG Wiązownica, JSOiPZ, ARR, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, Gimnazjum w Boratynie, Zespole Szkół w Wiązownicy). W Gazecie Jarosławskiej ukazały się 4 informacje dot. realizacji ciekawych przedsięwzięć w ramach programu „Trzymaj Formę!” (zasięg 4200 osób).

Najciekawsze przedsięwzięcia w zakresie realizacji programu „Trzymaj Formę! ” w powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2012/2013:

„ZDROWO ROSNĘ Z AGENCJĄ RYNKU ROLNEGO - Radawa 2012”. - 20.09.2012

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Święto Wesołego Ziemniaka w Radawie - 18.10.2012r.

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Konkurs plastyczny „Jemy zdrowo- owocowo”- luty- maj 2013r.

Tekst alternatywny


Ciekawym przedsięwzięciem było zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. Konkurs organizowany był przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego OT w Rzeszowie i Podkarpacką Siecią Szkół Promujących Zdrowie- rejon jarosławski, przemyski, lubaczowski. Zadaniem konkursowym było opracowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 pod hasłem „Jemy zdrowo- owocowo” w technice mieszanej. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem- do konkursu wpłynęło 491 prac z 43 szkół podstawowych. Komisja konkursowa przyznała łącznie 8 nagród i 25 wyróżnień. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego Oddział w Rzeszowie (sprzęt sportowy na kwotę 1400zł oraz 25 opakowań puzzli, 25 długopisów, 25 kredek, 25 odblasków). Nauczyciele przygotowujący prace z dziećmi na konkurs otrzymali pisemne podziękowania- wydano 87 podziękowań. Nagrody i dyplomy zostały uroczyście wręczone na scenie podczas obchodów 11 maja 2013r. Parady Schumana przez: Pana Andrzeja Wróbla -Dyrektora ARR OT w Rzeszowie, Panią Beatę Mędralę- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, Panią Teresę Krasnowską- koordynatora Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Pana Jana Biłasa- sekretarza Urzędu Miasta Jarosławia. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu- hol w dniu 11.05.2013r. Ekspozycja nagrodzonych prac była do końca maja br.

Do 31 szkół (8 gimnazjów i 23 szkół podstawowych wysłano pisemne zaproszenie zachęcające do wdrożenia programu „Trzymaj formę!” w roku szkolnym 2013/2014 wraz z kartą zgłoszenia. Otrzymano 11 kart zgłoszenia (z 10 szkół podstawowych i 1 z gimnazjum).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu dziękuje dyrekcjom szkół, uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę!”. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.