Konferencja naukowo- szkoleniowa "Razem dla Zdrowia"

W dniu 5 grudnia 2019r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa „Razem dla Zdrowia”.

Celem organizacji tego przedsięwzięcia było upowszechnianie promocji zdrowia w społeczności lokalnej oraz szerzenie wolontariatu poprzez prezentację przykładów dobrej praktyki opartej o założenia naukowe i rozwiązania systemowe.

Organizatorem konferencji było Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. Realizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki partnerstwu z Państwową Szkołę Techniczno- Ekonomiczną w Jarosławiu - Instytut Ochrony Zdrowia oraz Instytut Humanistyki, Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Jarosławiu, Podkarpacką Siecią Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie - rejon jarosławski, Zespołem Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, Zespołem Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Miejskim Przedszkolem nr 9 w Jarosławiu oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu.

W konferencji uczestniczyło 257 osób, to głównie nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkół, studenci i uczniowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu oraz inni zainteresowani.
Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi przez :
-Rektora PWSTE w Jarosławiu,
-Burmistrza Miasta Jarosławia,
-Starostę Jarosławskiego,
-Podkarpackiego Kuratora Oświaty
-Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

W imieniu patronów honorowych wystąpili : doc. dr Dorota Dejniak - prorektor ds. dydaktycznych PWSTE, dr Dariusz Tracz-wiceburmistrz miasta Jarosławia, Mariusz Trojak - wicestarosta jarosławski. Głos zabrała Anna Huk członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Dyrektor biura poselskiego Bogusław Tkaczyk odczytał list od posła RP Mieczysława Kasprzaka, przemówił także dr inż. Jarosław Noworól - dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE.

Wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne Starosty Jarosławskiego dla placówek, które uzyskały Certyfikat Krajowy Szkoła Promująca Zdrowie, Certyfikat Krajowy Przedszkole Promujące Zdrowie. Listy wręczono przedstawicielom 12 placówek. Gratulacje dyrektorom i koordynatorom szkolnym, oprócz wymienionych wyżej osób złożyli prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska - przewodnicząca Kapituły Certyfikatu Krajowego Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie, Przewodnicząca Rady Programowej ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki problemów Dzieci i Młodzieży, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosław Renata Chlebowska, wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec , wice-wójt gminy Wiązownica Krzysztof Strent, w imieniu Wójta Gminy Pawłosiów Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Wioleta Matwijów, w imieniu Wójta Gminy Chłopice Dyrektor Dorota Tymcio oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu Jadwiga Marycka - Legeny i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu Elżbieta Tkacz, przedstawicielki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Barbara Cebula i Iwona Mazur.

Jako pierwsza zaprezentowała swój wykład prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska pt. „Promocja zdrowia w szkole, przedszkolu, środowisku lokalnym”. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska przewodnicząca Kapituły Certyfikatu Krajowego Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie podkreśliła, że rejon jarosławski może szczycić się faktem, że w Polsce certyfikat krajowy posiada tylko 10% szkół i przedszkoli zrzeszonych w Sieci, a w rejonie jarosławskim aż 30%. Każdego roku kolejne placówki przeprowadzają autoewaluację i uzyskują certyfikaty przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej. Wskazała, że Szkoła Podstawowa w Studzianie ten zaszczytny tytuł uzyskała już po raz drugi. Prelegentka przedstawiła założenia i efekty działania programu, który w Polsce jest bez przerwy realizowany od 1992 roku. Ukazała osiągnięcia Polski jako jednego z 42 krajów realizujących program szkoły/przedszkola promującego zdrowie. Zwróciła też uwagę na to, że nawet najbogatsze państwa nie mogą zapewnić obywatelom dostępu do leczenia wszystkich dolegliwości, dlatego mądre społeczności inwestują w promocję zdrowia. W swoim wystąpieniu wysoko oceniła współpracę wielu instytucji i osób dla wdrażania promocji zdrowia w naszym środowisku.

Kolejny wykład dr hab. Magdaleny Woynarowskiej- Sołdan pt „Promocja zdrowia pracowników niepedagogicznych dlaczego i jak to robić ” uświadomił uczestnikom konferencji istnienie pilnego do rozwiązania problemu. Na podstawie 3- letnich badań naukowych potwierdziła się zgłaszana przez placówki promujące zdrowie potrzeba inwestowania w zdrowie pracowników. Konkluzja wystąpienia jest taka, jeśli nie stać nas jako społeczeństwa na lepsze wynagradzanie pracowników, to należy zadbać o poprawę ich samopoczucia poprzez wprowadzanie rozwiązań ułatwiających im możliwość dbania o własne zdrowie we wszystkich jego aspektach. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zainteresowani tematem mieli dodatkową możliwość skorzystania z warsztatów uzupełniających prowadzonych przez dr hab. Magdalenę Woynarowską - Sołdan z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Następnie mgr Renata Majkut - Lotycz pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu i sekretarz Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego 621/2019 na młodych mieszkańcach Jarosławia - 1000 osób w przedziale wiekowym 11- 19 lat. Wyniki badania wskazały na kilka ważnych problemów wymagających pilnego wspólnego działania. Pierwszy to fakt niejedzenia śniadania przez prawie 1/4 młodych ludzi przed wyjściem do szkoły. Drugim- niezadowalająca aktywność ruchowa, trzecim- nadmiernie długi czas spędzany przy ekranie komputera i innych mediów elektronicznych. Wyniki badań wskazały na postęp w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych np. w zakresie zastępowania wodą słodzonych napojów, ograniczenia słodyczy w diecie oraz większego zainteresowania badaniami profilaktycznymi.

Podczas przerwy wszyscy uczestnicy skorzystali ze znakomitego drugiego śniadania przygotowanego zgodnie z zaleceniami dietetycznymi przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących. W holu dostępna była fotograficzna wystawa przeglądowa przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych pod kierunkiem mgr Radosława Baja obrazująca pracę i osiągnięcia szkół i przedszkoli promujących zdrowie rejonu jarosławskiego w okresie od 1993 do ostatnich dni. Zgromadzono także kroniki szkolne i przygotowano specjalny arkusz umożliwiający pamiątkowe wpisy. Druga część konferencji „Razem dla Zdrowia” poświęcona była zagadnieniom związanym z wolontariatem. Wystąpienie „ Ideały a współczesna praktyka pielęgniarska w edukacji i promocji zdrowia” dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż, dr n. med. Marta Cebulak z Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu ciągłość pomiędzy ideałami pierwszej pielęgniarki wolontariuszki Florence Nightingale a potrzebami współczesnej praktyki. Kolejne prezentacje w tej części dotyczyły wolontariatu jako sposobu na zwiększanie zasobów zdrowia społecznego. Dr n. społ. Alicja Kłos w swoim wystąpieniu przestawiła zagadnienia teoretyczne i uregulowania prawne oraz szczegóły związane z  działaniami podejmowanymi przez Akademickie Centrum Wolontariatu, którego jest opiekunem z ramienia PWSTE. „Kręgi Wsparcia” i działania projektowe pilotażowego programu realizowanego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Jarosławiu w partnerstwie z PWSTE i Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia oraz Miejską Biblioteką Publiczną i innymi partnerami społecznymi zaprezentowała mgr Klaudia Marchwiany.

Ostatnia część konferencji została poświęcona prezentacjom dobrej praktyki w zakresie zdrowego stylu życia i wolontariatu. Pierwsze wystąpienie Studentek Koła Naukowego PROGRES z Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu przygotowane pod kierunkiem dr n. społ. Barbary Czuba było prezentacją wyników studenckich działań promujących zdrowie, realizację zajęć z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 8 i 10 w Jarosławiu, kształtujących sensomotorykę w oparciu o własne rozwiązania. Drugi temat: „Jak realizować promocję zdrowia z perspektywy różnych miejsc pracy” przedstawiła dr n. hum. Agata Kolasa - Skiba dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu, zatrudniona również jako nauczyciel akademicki w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Podczas podsumowania konferencji „Razem dla zdrowia” podkreślono wysoki poziom prezentacji i ogromne zainteresowanie ze strony uczestników.

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.