Podsumowanie VII POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY O HIV I AIDS pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego, patronatem medialnym Gazety Jarosławskiej i Twojej TV


Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składała się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. Etap szkolny wyłonił najlepszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę na etapie powiatowym.

Etap powiatowy olimpiady o HIV i AIDS odbył się 2 grudnia br. w budynku Nr 1 SP ZOZ w Jarosławiu, w Pracowni Rehabilitacji Psychiatrycznej przy ulicy Kościuszki. Gości przywitał gospodarz obiektu Pan Józef Długoń, dyrektor Specjalistycznego, Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu. Oficjalnego otwarcia olimpiady w imieniu Starosty dokonała Pani Marta Kurpiel naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Organizatorem olimpiady była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu i Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

Celem olimpiady było:
♦ popularyzowanie wiedzy na temat HIV i AIDS wśród uczniów szkół ponadpodstawowych;
♦ kształtowanie świadomości młodzieży dotyczącej negatywnych skutków zachowań ryzykownych;
♦ promowanie zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi;
♦ aktywizowanie środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV, AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową.

W etapie powiatowym po 3 laureatów z danej szkoły ponadgimnazjalnej rozwiązywało test wiedzy o HIV, AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową. Uczestnicy olimpiady mieli do wypełnienia test jedno lub wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. W etapie powiatowym uczestniczyło 27 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego.

Prace uczestników oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Grażyny Prząda ? zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w składzie: mgr Irena Puszkarz ? certyfikowany edukator wiedzy o HIV i AIDS ze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, mgr Iwona Stefanowska - pracownik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu ze Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, mgr Renata Majkut-Lotycz ? pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Podczas sprawdzania wyników testów przez członków Jury młodzież obejrzała filmy edukacyjne dot. promocji zdrowia.

Laureaci VII Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego, patronatem medialnym Gazety Jarosławskiej i Twojej TV:
I miejsce - Zuzanna Skowron z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu
II miejsce - Magdalena Makar z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu
III miejsce - Michał Hawrylak z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Dodatkowo Jury przyznała 3 wyróżnienia:
♦ Aleksandra Majkut- Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
♦ Filip Broda- Zespół Szkół Technicznych Ogólnokształcących w Jarosławiu
♦ Martyna Brzana- Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.

Pozostali uczestnicy etapu powiatowego otrzymali upominki. Nagrody rzeczowe i statuetki za zajęcie I-III miejsca ufundowane zostały przez Starostę Jarosławskiego, dyrekcję SP ZOZ Jarosław oraz przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

Zdjęcia Iwona Stefanowska, Andrzej Czarny.

Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny


Tekst alternatywny

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.