"PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH" realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi oraz Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie w ramach zawiązanego partnerstwa rozpoczął realizację Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program potrwa 5 lat, a jego głównym celem będzie ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym. W ramach programu zorganizowane zostaną: szkolenia dla personelu medycznego oraz nauczycieli, programy edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych oraz zakładów pracy, a także elektroniczna platforma edukacyjną i kampania społeczna.

Badanie GIS z 2009 roku pokazało, że wśród kobiet palących w ciąży odsetek wcześniaków wyniósł 11%, a u nigdy nie palących 7%. Kobiety palące rodziły dzieci z niedowagą dwukrotnie częściej (12%). Kobiety nigdy niepalące rodziły dzieci o niskiej wadze urodzeniowej jedynie w 5%. Do najczęstszych skutków picia alkoholu przez ciężarne należały: przedwczesny poród u 11% (wśród niepijących badanych przedwczesny poród wystąpił u 8% kobiet), niska waga urodzeniowa u 14% dzieci (wśród dzieci matek niepijących było to 6%), niższa punktacja w skali Apgar. Wady wrodzone miało aż 16% dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży, u pozostałych dzieci stwierdzono tylko w 2% występowanie tych wad.

Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostali Partnerzy Programu zakładają, że wielopłaszczyznowe działania szkoleniowe i edukacyjne oraz kilkuletnia kampania społeczna przyczynią się do zmiany zachowań zdrowotnych przyszłych matek oraz poprawy zdrowia ich potomstwa.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Tekst alternatywny


KOMPONENTY PROJETU REALIZOWANE PRZEZ PION OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM:

Szkolenia:
♦ dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,
♦ dla nauczycieli realizujących program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych.

Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do grup docelowych:
♦ program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,
♦ kampania społeczna i medialna (konferencje , eventy itp.)
♦ ewaluacyjne badania ankietowe na oddziałach ginekologiczno-położniczych, przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ponadto dostępna będzie platforma internetowa - system elektronicznego monitorowania i promocji zdrowia (sempz):
Info-SEMPZ - główna strona projektu - działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie,
Learn-SEMPZ - platforma e-learningowa - szkolenia kadr medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 14-19 lat), ok. 6600 kont e-learningowych,
Edu-SEMPZ - platforma edukacyjna - działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (nieograniczona liczba odbiorców).

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.