NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jarosławiu ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

Nazwa stanowiska pracy:
stażysta z możliwością zatrudnienia na stanowisku młodszy asystent w Oddziale Nadzoru Sanitarnego w Sekcji Higieny Żywności i Żywienia

Warunki pracy i płacy:
1) wymiar etatu: 1
2) miejsce wykonywania pracy: Jarosław / powiat jarosławski

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
1) wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku: technologia żywności i żywienia

Wymagania dodatkowe:
1) wysoka kultura osobista, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie, komunikatywność, odporność na stres ;
2) bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole;
3) biegła umiejętność pracy z komputerem pakiet Office
4) znajomość języka angielskiego
5) prawo jazdy Kategorii B;

Zakres wykonywanych podstawowych zadań na stanowisku:
Prowadzenie kontroli sanitarnych w zakresie przestrzegania przepisów prawa żywnościowego oraz postępowań administracyjnych w I instancji.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys i list motywacyjny;
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub umiejętności;
3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu Rekrutacji :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Jarosławiu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
4) Oświadczenia kandydata; o niekaralności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: do 28 luty 2019 roku.
Inne informacje:
Preferujemy kandydatów niepalących.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, 37-500 Jarosław ul. Grunwaldzka 7, psse.jaroslaw@pis.gov.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie ustawy Kodeks Pracy.
3. Udostępnione dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru i po tym okresie komisyjnie niszczone.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO
b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO
c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
6. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.