Informacja skierowana do Organizatorów Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zmiany dotyczą:
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku,
wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem,
zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

W rozporządzeniu określono:
termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty, program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
wzór karty kwalifikacyjnej,
wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,
dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie:
najpóźniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w przypadku półkolonii, wypoczynku za granicą,
najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale TYLKO w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych na organizację wypoczynku lub dofinansowanie dla uczestników z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

Zgłoszenie następuje w postaci:
Papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku. Wersja papierowa musi zostać wysłana do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku (decyduje data stempla pocztowego) lub doręczona osobiście.
Formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie.

Baza wypoczynku
Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku. W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych terminów wydawane będą decyzje administracyjne o odmowie umieszczenia wypoczynku w bazie wypoczynku.
Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.
Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku.
Przypominamy, że podstawowym obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie uczestnikom wypoczynku bezpiecznych i higienicznych warunków, właściwej opieki wychowawczej i dostępu do opieki medycznej.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.