BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY w Kąpielisku Miejskim ZEK Radymno z dnia 25.06.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu działając na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59),
-art. 41 ust.1i3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz.310 z późn.zm.),
- § 2, § 4 ust.1 pkt 1 lit. a, b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z Kąpieliska Miejskiego „ZEK” Radymno w dniu 17.06.2020r. w ramach kontroli sanitarnej w kierunku parametrów mikrobiologicznych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr: DL.LHK.9052.1.184.2020 z dnia 19.06.2020r. (badanie wykonane przez Laboratorium Higieny Komunalnej WSSE Rzeszów ? Dział Laboratoryjny) oraz wynikami wizualnego nadzorowania wody zawartymi w protokole pobrania próbek wody znak:PSK.453-4-49/20 z dnia 17.06.2020r.

STWIERDZA : PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody w Kąpielisku Miejskim ZEK Radymno odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255).

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.