BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY w kąpielisku "ZEK" Radymno ul. Budowlanych z dnia 30.07.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu działając na podstawie :
- art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59),
-art. 41 ust.1i3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz.310 z późn.zm.),
- § 2, § 4 ust.1 pkt 1 lit. a, b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255) po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej z kąpieliska miejskiego „ZEK” w Radymnie ul. Budowlanych, w dniu 27.07.2020 r., w ramach kontroli wewnętrznej w kierunku parametrów mikrobiologicznych oraz wyników wizualnego nadzorowania wody, zawartych w sprawozdaniach: nr 1410/07/2020/M/1 z dnia 30.07.2020 r. i 1410/07/2020/F/1 z dnia 30.07.2020 r., badanie zostało wykonane przez Laboratorium JARS Sp. z o.o. Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo; Filia Południe, ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice,

STWIERDZA : PRZYDATNOŚĆ WODY DO KĄPIELI

U Z A S A D N I E N I E

Jakość wody w Kąpielisku Miejskim ZEK Radymno odpowiada wymaganiom zawartym w Załączniku nr 1 część A do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli ( Dz. U. z 2019r. poz.255).

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.