Dokumenty do pobrania :

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Informacja z realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej "Nie Pal Przy Mnie Proszę"

Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. "Bieg po zdrowie"

Informacja z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Informacja z realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów klas gimnazjalnych "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

Ankieta "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

Ocena programu edukacyjnego "ZAWSZE RAZEM" realizowanego w roku szkolnym 2017/2018

Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość"

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ Programu edukacyjnego pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość"

KWESTIONARIUSZ DLA KOORDYNATORA SZKOLNEGO programu edukacyjnego "Podstępne WZW"

KWESTIONARIUSZ DLA KOORDYNATORA SZKOLNEGO programu edukacyjnego "Znamię! Znam je"

Ocena programu edukacyjnego Wybierz życie Pierwszy krok"

ANKIETA do programu pt; "Wybierz życie, pierwszy krok"

Informacja z realizacji programu "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej" w roku szkolnym 2018/2019

Zestawienie ankiet do programu "Znajdź właściwe rozwiązanie"

ANKIETA Kampania edukacyjno-informacyjna "Znamię! Znam je"

Sekcja Higieny Pracy

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta zgłoszenia pracodawcy

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Sekcja Higieny Komunalnej

Informacja - zlecenie na badanie wody

Zlecenie na badanie wody

Informacje niezbędne w celu dokonania ekshumacji zwłok / szczątków ludzkich

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok / szczątków ludzkich

Zgoda zarządcy cmentarza na eksumację zwłok/szczatków

Wniosek o wydanie pozwolenia na podstawie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w granicach Rzeczypospolitej Polskiej

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Informacja - Opiniowanie materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia i nowych technologii uzdatniania wody przez Inspektorów Sanitarnych

Sekcja Epidemiologii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.07.2013r. w sprawie zgłoszeń choroby zakaźnej (Dz.U. z 2013r. poz. 848)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595.)

MZ-55 TYGODNIOWY/ DZIENNY MELDUNEK o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

Szczepienia

Druk zapotrzebowania na szczepionki

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego

Karta uodpornienia

SZCZEPIENIA druki do sprawozdań

Imienny wykaz osób zaszczepionych

Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych

Kwartalne sprawozdanie z realizacji szczepień ochronnych - Nadzór nad kartami uodpornienia

Stan magazynowy szczepionek na dzień ...

Analiza szczepien wg miesiecy ur w roczniku 2016

Analiza szczepien wg miesiecy ur w roczniku 2017

Analiza szczepien wg miesiecy ur w roczniku 2018

MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2018

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających Urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o przedłużenie terminu wykonania decyzji

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Alkohole

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek o odbiór w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z póź. zmianami]

Wniosek o wydanie opinii (decyzji) o spełnieniu warunków higieniczno - sanitarnych (zdrowotnych) dla prowadzenia działalności

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji >

wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Oddział Laboratoryjny

Ankieta

Oddział Laboratoryjny - Pracownia Higieny Komunalnej

Zlecenie na badanie wody

Oddział Laboratoryjny - Pracownia Higieny Żywności i Żywienia

Zlecenie na badanie próbek żywności

Oddział Laboratoryjny -Pracownia Mikrobiologii

INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA

Karta poboru próbki do Książeczki Zdrowia - dla ucznia lub studenta

Zlecenie na badania do Książeczki Zdrowia

Zlecenie na badanie Sporala A

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.