Dokumenty do pobrania :

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Druki sprawozdań

Informacja z realizacji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej "Nie Pal Przy Mnie Proszę"

Ocena programu edukacyjnego "ZAWSZE RAZEM"

Informacja z realizacji programu "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej"

INFORMACJA Z REALIZACJI działań w zakresie Programu Edukacyjnego pt.: "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY"

ANKIETA Kampania edukacyjno-informacyjna "Znamię! Znam je?"

KWESTIONARIUSZ DLA KOORDYNATORA SZKOLNEGO programu edukacyjnego "Znamię! Znam je?"

Zestawienie ankiet do programu "Znajdź właściwe rozwiązanie"

ANKIETA do programu pt; "Wybierz życie, pierwszy krok"

Ocena programu edukacyjnego "Wybierz życie Pierwszy krok"

KWESTIONARIUSZ DLA KOORDYNATORA SZKOLNEGO programu edukacyjnego "Podstępne WZW"

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ Programu edukacyjnego pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Informacja z realizacji programu edukacyjnego pt. "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Ankieta "Znajdz wlasciwe rozwiazanie"

Informacja z realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów klas gimnazjalnych "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

Informacja z realizacji Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej pt. "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

Informacja z realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkoły podstawowej pt. "Bieg po zdrowie"

Konkurs na plakat antytytoniowy

Regulamin konkursu + Aneks
Informacja o konkursie

Konkurs Trzymaj Formę to się opłaca


Aneks Nr 1 z dnia 08.05.2020 r. do regulaminu Konkurus na plakat pn. "Trzymaj Formę - to się opłaca
Informacja o konkursie

Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Informacja o konkursie

Zawsze razem

Patronat Marszalka Województwa Podkarpackiego
Patronat PKO
Regulamin konkursu ZAWSZE RAZEM + ANEKS
Zgoda na uczestnictwo w konkursie
Informacja o konkursie

Konkurs plastyczny MAMO, TATO NIE PAL PRZY MNIE

Regulamin konkursu plastycznego MAMO, TATO NIE PAL PRZY MNIE + ANEKS
ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ZGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT."BIEG PO ZDROWIE"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "PODSTĘPNE WZW"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "WYBIERZ ŻYCIE, PIERWSZY KROK"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "ZAPOBIEGANIE HIV/AIDS I CHOROBOM PRZENOSZONYM DROGĄ PŁCIOWĄ" - EDUKACJA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ?

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "ZAWSZE RAZEM"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO PT. "ZNAMIĘ! ZNAM JE?"

Sekcja Higieny Pracy

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Karta zgłoszenia pracodawcy

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Sekcja Higieny Komunalnej

Informacja - zlecenie na badanie wody

Zlecenie na badanie wody

EKSHUMACJE, DOKUMENTACJA I NADZÓR - INFORMACJE

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok / szczątków ludzkich

ZGODA ZARZĄDCY CMENTARZA NA EKSUMACJĘ ZWŁOK/SZCZATKÓW

OŚWIADCZENIE

INFORMACJA O WSKAZANIU PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ

Wniosek o wydanie pozwolenia na podstawie na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w granicach Rzeczypospolitej Polskiej

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Informacja - Opiniowanie materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia i nowych technologii uzdatniania wody przez Inspektorów Sanitarnych

Sekcja Epidemiologii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595.)

OKRESOWY, DZIENNY Meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Szczepienia

Druk zapotrzebowania na szczepionki

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego

Karta uodpornienia

SZCZEPIENIA druki do sprawozdań

Imienny wykaz osób zaszczepionych

Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych

Kwartalne sprawozdanie z realizacji szczepień ochronnych - Nadzór nad kartami uodpornienia

Stan magazynowy szczepionek na dzień ...

Analiza szczepien wg miesiecy ur w roczniku 2017

Analiza szczepien wg miesiecy ur w roczniku 2018

Analiza szczepien wg miesiecy ur w roczniku 2019

MZ-54 Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2019

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających Urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Wniosek o przedłużenie terminu wykonania decyzji

Wniosek o wydanie zaświadczenia - Alkohole

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Wniosek o odbiór w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z póź. zmianami]

Wniosek o wydanie opinii (decyzji) o spełnieniu warunków higieniczno - sanitarnych (zdrowotnych) dla prowadzenia działalności

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji

wniosek o wydanie opinii o spełnieniu wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Oddział Laboratoryjny

Ankieta

Oddział Laboratoryjny - Pracownia Higieny Komunalnej

Zlecenie na badanie wody

Oddział Laboratoryjny - Pracownia Higieny Żywności i Żywienia

Zlecenie na badanie próbek żywności

Oddział Laboratoryjny -Pracownia Mikrobiologii
INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBKI
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA
Karta poboru próbki do Książeczki Zdrowia - dla ucznia lub studenta
Zlecenie na badania do Książeczki Zdrowia
Zlecenie na badanie Sporala A

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.