PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU PT. "RÓŻOWA WSTĄŻECZKA!" W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W POWIECIE JAROSŁAWSKIM.

Program „Różowa wstążeczka” został zrealizowany w 9 szkołach ponadgimnazjalnych przez 21 nauczycieli (nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, wychowania fizycznego, bibliotekarze, wychowawcy w internacie), 6 pedagogów szkolnych, 1 pielęgniarkę szkolną.
Adresatami programu byli: uczennice i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy szkoły, matki uczniów.
Łącznie w 9 szkołach uczniów w programie uczestniczyło:

Szkoła ponadgimnazjalna Razem
Liczba klas 152
Liczba uczennic 2385
Łączna liczba uczniów 3537
Liczba klas biorących udział w programie 63
Liczba uczennic biorąca udział w programie 998
Liczba uczniów biorących udział w programie 1211


Średnia liczba godzin lekcyjnych przeznaczanych na realizację programu w jednej klasie to:
- 1 godzina- 6 odpowiedzi
- 2 godziny- 3 odpowiedzi.

Zajęcia związane z programem prowadzili pedagodzy szkolni, wychowawcy w swoich klasach, nauczyciele biologii, wychowania do życia w rodzinie, pielęgniarka szkolna oraz zaproszeni prelegenci:
- mgr Dorota Gilarska -Nalepa- położna z Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
- mgr Marta Zadorożny - prezes Klubu Amazonek w Jarosławiu
- ginekolodzy (lek. med. Zofia Rydz, lek. med. Janusz Szkodny) z Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
- mgr Renata Majkut-Lotycz, mgr Agnieszka Wielgos- pracownicy PSSE Jarosław
- 4 praktykantki.

Poprzez udział w programie młodzież:
- zdobyła informacje nt. raka piersi, profilaktyki, badań,
- uświadomiła sobie konieczność dbania o własne zdrowie, zdrowy styl życia
- nauczyła się samobadania piersi poprzez ćwiczenia na fantomach
- ugruntowała wiedzę dot. objawów charakterystycznych towarzyszących rakowi piersi pozwalającą ograniczyć przypadki raka piersi w przyszłości lub wykryć ją we wczesnym stadium.

Przy realizacji programu współpracowano z:
- Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (lekarze, położna)- prelekcje, aktywny udział w sesjach edukacyjnych
- mgr Anna Chmielewska- konsultantką AVON - pogadanka podczas sesji edukacyjnej, dystrybucja zawieszek Samobadanie piersi
- mgr Marta Zadorożny - prezes Klubu Amazonek w Jarosławiu- prelekcja podczas sesji edukacyjnej
- PWSTE w Jarosławiu- wypożyczenie 2 fantomów piersi na sesje edukacyjne
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu -przedstawienie celów i założeń programu Różowa wstążeczka, przedstawienie zachorowań i zgonów na raka piesi w Polsce, woj. Podkarpackim i powiecie jarosławskim, dystrybucja materiałów akcydensowych.

W ramach programu odbywały się badania na fantomie (modelach piersi chorych i zdrowych) połączone z prawidłowym pokazem i instruktażem, emisje filmu prezentującego samobadanie piersi. Rodzice uczniów również zostali objęci edukacją. W szkołach odbyło się10 spotkań z rodzicami, edukacją objęto 741 rodziców uczniów.

Monitoring programu prowadzony był przez pracowników PSSE Jarosław m.in poprzez wizytacje. Na 2012 rok zaplanowano i przeprowadzono 5 wizytacji.
- na podstawie prowadzonych wizytacji w szkołach realizujących program, rozmów z koordynatorami i realizatorami programu oraz nadzoru nad dokumentacją można stwierdzić, że program był prawidłowo wdrożony i kontynuowany
- zadania realizowane były na bieżąco, zgodnie z opracowanym harmonogramem działań, dokumentowane w dziennikach lekcyjnych oraz w dziennikach pracy pedagoga szkolnego
- realizacja programu Różowa wstążeczka ujęta była Szkolnym Programie Profilaktyki.

Podsumowanie.
- Program dostarczył niezbędnej wiedzy o chorobie nowotworowej piersi oraz uświadomił uczennicom klas pierwszych o konieczności samobadania piersi. W przyszłości zwiększy to większą wykrywalność zmian nowotworowych.
- Należy rokrocznie powtarzać zajęcia o tej tematyce celem większego utrwalenia wiedzy i przekonania o słuszności wykonywania samobadania piersi.
- Program bardzo skuteczny i potrzebny.

Szkolni koordynatorzy programu potwierdzili, że będą kontynuować realizację programu w przyszłym roku szkolnym. Wszyscy realizatorzy programu otrzymali pisemne podziękowanie za zaangażowanie w promocję zdrowego stylu życia i przekazanie wiedzy na temat choroby nowotworowej piersi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku szkolnym 2011/2012 i jednocześnie zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych młodzieży.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.