Jarosławska Koalicja Antytytoniowa w ramach projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Polskie miasta wolne od dymu tytoniowego!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że w powiecie jarosławskim realizowany jest ogólnopolski projekt: „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) ”, który będzie prowadzony do 30 września 2013 r.

Tekst alternatywny


Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Dzięki staraniom GIS udało się pozyskać środki finansowe ze Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundacji Bloomberga (Bloomberg Philanthropies), które od lat wspierają politykę państw w zakresie ograniczania używania tytoniu. W trakcie pierwszej edycji, która miała miejsce w latach 2009-2011, trzy miasta - Szczecin, Łódź, Rzeszów rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) ”. Strefy bezdymne powstawały w miejscach publicznych m. in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw. Partnerzy projektu zawiązali w swoich miastach koalicje lokalne zrzeszające liderów wspierających tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego. W październiku 2011 r. rozpoczęto realizację drugiej edycji projektu, która ma charakter ogólnokrajowy. Jej głównym zadaniem jest poprawa egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez przygotowanie i dystrybucję podręcznika dla funkcjonariuszy Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialnych za nadzór bieżący, szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Strażników Miejskich, Samorządów odpowiedzialnych za egzekucję zapisów ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowanie stref bezdymnych. Celem projektu jest także wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). Grupą docelową projektu są osoby dorosłe.

Koordynatorem krajowym projektu jest Główny Inspektor Sanitarny. Działania związane z prawidłową realizacją projektu w powiecie jarosławskim koordynuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu. W listopadzie 2011r. zawiązała się Jarosławska Koalicja Antytytoniowa, w skład której weszli przedstawiciele z: Urzędu Miasta Jarosławia, Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, Straży Miejskiej w Jarosławiu, Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, Stowarzyszenia Poszkodowanym w Wypadach Komunikacyjnych „Bezpieczne Życie” w Jarosławiu, Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu- Uczelniany Samorząd Studencki.

Polska jest krajem, w którym palenie tytoniu od lat stanowi jedną z największych przyczyn utraty zdrowia. Jednocześnie jest największą, pojedynczą, lecz możliwą do prewencji przyczyną umieralności dorosłej ludności Polski. W 2004r. na nowotwory złośliwe płuca, schorzenie prawie wyłącznie związane z inhalacją dymu tytoniowego, zmarło łącznie 212 006 osób w Polsce. Zgodnie z najnowszym, ogólnopolskim badaniem GIS z 2011r., do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Odsetek osób przyznających się do nałogowego palenia nie zmienił się w sposób istotny w porównaniu z 2009 rokiem (29%). Pomimo, że prowadzona w Polsce polityka zdrowotna doprowadziła do zmniejszenia konsumpcji tytoniu i epidemii chorób związanych z czynnym paleniem, to nadal ogromnym problemem pozostaje bierne palenie. Zgodnie z ogólnopolskim badaniem GIS z 2011 r. do codziennego palenia przyznaje się co trzeci (31%) Polak w wieku 15 lat i więcej (23% kobiet i 39% mężczyzn). Na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej (średnio 31%). Kontakt z dymem tytoniowym mają także w barach i pubach (20%), dyskotekach i klubach muzycznych (15%), zakładach pracy (14%) oraz kawiarniach (12%) i restauracjach (10%).

Wszystkie chętnie instytucje, organizacje, firmy zapraszamy do przystąpienia do Jarosławskiej Koalicji Antytytoniowej poprzez wypełnienie poniższej deklaracji, aby wspólnie razem realizować założenia projektu oraz żeby mieszkańcy powiatu jarosławskiego stali się zdrowsi i bardziej świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą tytoń.

Deklaracja przystąpienia do Jarosławskiej Koalicji Antytytoniowej

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.