Program edukacji zdrowotnej ukierunkowany na zapobieganie zakażeniom HIV i chorobie AIDS pt. "Zawsze razem"

Od 2005r. na terenie powiatu jarosławskiego realizowany jest program edukacyjny dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pt. „Zawsze razem” . Celem programu jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw i zachowań wobec słabszych rówieśników, unikanie zachowań ryzykownych oraz podejmowanie zdrowych wyborów życiowych.

W roku szkolnym 2011/2012 program był realizowany w 11 szkołach podstawowych. Realizatorami programu w szkole byli: wychowawcy klas, nauczyciele, dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pielęgniarki i higienistki szkolne.

Na podstawie przeprowadzonych wizytacji, rozmów ze szkolnymi koordynatorami programu, nadzoru nad dokumentacją można stwierdzić, że program był wdrożony i kontynuowany prawidłowo. Do realizacji programu szkolni koordynatorzy programu opracowali plan/harmonogram działań. Przeprowadzone zajęcia z realizacji programu zostały udokumentowane w dziennikach lekcyjnych. Realizacja programu „Zawsze Razem” została ujęta w Szkolnym Programie Profilaktyki. Edukacją objęto łącznie 188 uczniów, 47 rodziców. Średnia liczba godzin przeznaczona na realizację programu to 5-10 godzin w każdej klasie.

Program realizowany był przez różnego rodzaju formy pracy tj. pogadanka, praca z książką, piosenki, zagadki, opowiadania, inscenizacje, krzyżówki, gazetki tematyczne, wiersze o zdrowiu, słowo żywe, rebusy, drama, spacery na świeżym powietrzu, emisję filmu „Tacy sami a jednak inni”, historyjki obrazkowe, malowanie kolorowanek, czytanie i omawianie bajki „Mali przyjaciele”.

Uwagi i spostrzeżenia podczas wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia:
√ w opinii koordynatora program oceniany jest jako ciekawy dla uczniów, pomocny w uświadamianiu młodego pokolenia o zagrożeniach związanych ze zdrowiem
√ szkolny koordynator widzi potrzebę otrzymania gadżetów (zakładki, foldery) dla uczniów, które byłyby pomocne podczas realizacji programu w szkole
√ rodzice chętnie uczestniczyli w edukacji na wywiadówkach szkolnych.

Uwagi o programie i jego realizacji uzyskane z oceny programu edukacyjnego:
√ treści programu „Zawsze razem” dostosowane są do możliwości intelektualnych i percepcyjnych dzieci. Wszyscy uczniowie chętnie włączyli się w jego realizację
√ uczniowie chętnie brali udział w różnych pokazach, pogadankach, wykonali prace plastyczne na konkurs
√ program w pełni uświadomił dzieciom o niebezpieczeństwie, jakie niosą za sobą choroby zakaźne i przewlekłe, w tym HIV/AIDS
√ realizacja programu poszerza u dzieci wiedzę na temat zdrowia, promuje zdrowy styl życia oraz właściwe postawy wobec chorych, uczy tolerancji
√ udział w programie pozwolił przybliżyć uczniom i rodzicom problemy związane z HIV/AIDS
√ przy realizacji programu pomocna była książeczka „Zawsze razem”.

Wnioski:
√ Wszyscy szkolni koordynatorzy uważają, że kontynuacja programu jest bardzo potrzebna, gdyż kształtuje właściwe postawy i zachowania. Dzieci i ich rodzice uzyskują i pogłębiają wiedzę dot. chorób zakaźnych i przewlekłych, dzieci uczy się podejmowania zdrowych wyborów życiowych oraz jak unikać zachowań ryzykownych dla zdrowia, tolerancji etc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku szkolnym 2011/2012 i jednocześnie zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym. Szkoły podstawowe zainteresowane wdrożeniem programu prosiły o kontakt z pracownikami Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.

Bajka „Mali przyjaciele” - do otworzenia potrzebny program Adobe Reader

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.