Podsumowanie realizacji kampanii "Nie! Dla Meningokoków" w powiecie jarosławskim w roku szkolnym 2011/2012.

Kampania „Nie! Dla Meningokoków” była realizowana na terenie powiatu jarosławskiego w 6 szkołach gimnazjalnych (Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Jarosławiu, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu, Prywatne Gimnazjum SS. Niepokalanek w Jarosławiu, Zespół Szkół w Świętem, Zespół Szkół w Duńkowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jarosławiu) oraz w 6 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa w Rudołowicach, Szkoła Podstawowa w Kramarzówce) przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, przyrody.

Edukacją objęto łącznie 939 uczniów, 512 rodziców, 44 nauczycieli oraz 2 innych niepedagogicznych osób;. W kampanii uczestniczyło łącznie 46 klas. W każdej szkole odbyły się spotkania z rodzicami, oprócz Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego w Jarosławiu. Ze względu na specyfikę placówki (uczniowie zamieszkują na terenie kilku powiatów oraz często skomplikowaną sytuację w domach rodzinnych uczniów) kontakt z rodzicami jest utrudniony, dlatego też zorganizowanie spotkania z rodzicami okazało się niemożliwe. Spotkania z uczniami, rodzicami w szkole prowadziło 21 nauczycieli i 1 pielęgniarka szkolna. Cztery szkoły podstawowe i Zespół Szkół w Świętem biorące udział w realizacji kampanii przystąpiły do konkursu plastycznego, w którym udział wzięło łącznie 75 uczniów.

Opinie koordynatorów nt. kampanii:
√ To już kolejny rok prowadzenia kampanii- jest ona bardzo dobrze przygotowana przez organizatorów. Krótkie ale wymowne w treści szkolenie i świetne materiały przemawiające zarówno do uczniów jak i rodziców.
√ Kampania edukacyjna „Nie dla meningokoków” adresowana do uczniów i ich rodziców. To program sprzyjający kształtowaniu prawidłowych zachowań prozdrowotnych w aspekcie zakażeń meningokokami. Oferowany ciekawy pakiet edukacyjny, zawierający poradnik dla nauczyciela, ulotki informacyjno - edukacyjne dla uczniów i rodziców, film edukacyjny, prezentacja dla rodziców i konkurs plastyczny sprzyjał atrakcyjności zajęć. Potwierdzeniem nabytej wiedzy z zakresu podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki oraz wzrostu świadomości uczniów o tym, w jakich miejscach i sytuacjach może dojść do zakażenia się było wykonanie kart pracy indywidualnej i ankiety ewaluacyjnej.
√ Program cieszył się zainteresowaniem ze strony uczniów. Chętnie zabierali głos i wyciągali wnioski. Zyskali oni świadomość potrzeby codziennej troski o zdrowie.
√ Program aktywnie włącza do realizacji dzieci i rodziców. Wyraźnie wskazuje jakich zachowań należy unikać a jakie podejmować, aby zapobiegać zarażeniu się chorobą meningokokową.
√ Kampania „ NIE! DLA MENINGOKOKÓW” jest bardzo potrzebna ponieważ dzięki niej wzrasta świadomość chorób spowodowanych meningokokami. Ponadto uczniowie pogłębiają wiedzę na temat tych chorób, sposobów zarażenia się nimi, leczenia oraz co najważniejsze, ich profilaktyki.
√ Kampania interesująca, wpływa na poprawę świadomości uczestników. Kampanie tego typu są bardzo potrzebne ze względu na niedostateczną wiedzę na ten temat u dzieci i ich rodziców. Realizacja programu sprzyja kształtowaniu nawyków zdrowotnych, przypomina o wizytach u lekarza w celu sprawdzenia stanu zdrowia i wykonywania szczepień ochronnych. Rodzice chętnie zapoznali się z ulotką informacyjną, ich wiedza na temat inwazyjnej choroby meningokokowej okazała się niewielka. Materiały edukacyjne przydatne w realizacji zajęć z biologii.
√ Program realizowany był w III klasach Gimnazjum i klasie I Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie w sposób bardzo aktywny brali udział w dyskusji po prezentacji, zadawali wiele pytań związanych z prezentowanym tematem. Po przeprowadzeniu zajęć stwierdza się duże zapotrzebowanie na podejmowanie tematyki związanej z promowaniem i kształtowaniem wśród młodzieży zachowań prozdrowotnych.

Opinie dzieci/młodzieży o kampanii:
√ Dzięki kampanii poszerzyły wiedzę z zakresu IChM, istotne były wiadomości dot. sposobu zakażenia i przeciwdziałania zakażeniu. Młodzież posiada wiedzę na temat prawidłowych zachowań zdrowotnych, wiedzy tej jednak nie wprowadza w życie codzienne.
√ W opinii młodzieży zajęcia były ciekawe i w interesujący sposób przybliżyły tematykę chorób zakaźnych i unikania zachowań ryzykownych dla zdrowia.
√ Młodzież chętnie uczestniczyła w realizacji kampanii, oceniając ją jako ciekawą.
√ Podobały się prezentacje na płytach CD. Zainteresowanie wzbudziła też prezentacja dotycząca dróg przenoszenia choroby przez „Łyki czy gryzy”
√ Dzieciom bardzo podobała się prezentacja. Szczególne wrażenie zrobiła na nich ?Moja historia?- z uwagą i ogromnym przejęciem słuchały tej opowieści.
√ Wykonanie prac plastycznych i uczestniczenie w konkursie dało im dodatkową satysfakcję.
√ Uczniowie aktywnie i chętnie uczestniczyli w zajęciach, które były dostosowane do ich wieku i możliwości. Zastosowane metody pracy - pokaz, prezentacja filmu, metody aktywne, drama, konkurs plastyczny cieszyły się zainteresowaniem. Potwierdziła to również przeprowadzona ewaluacja zajęć.
√ Dzieci są zgodne, że najważniejsze to:
- troska o zdrowie,
- przestrzeganie zasad zdrowego żywienia i codziennej higieny,
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- szczepienia ochronne.
√ W opinii dzieci program był pouczający, atrakcyjny, pobudzający ich aktywność.

Opinie rodziców o kampanii:
√ Rodzice z zainteresowaniem uczestniczyli w pogadance, zadawali pytania. Stwierdzili, że była ona potrzebna.
√ Akcje tego typu są potrzebne ze względu na to, że dzieciom od najmłodszych lat należy wpajać zachowania prozdrowotne.
√ Szczepionki są drogie! Powinny być refundowane.
√ O szczegóły rodzice mieli zapytać lekarzy rodzinnych.
√ Rodzice uznali, że forma i przekaz tej kampanii są dla nich bardzo czytelne i potrzebne. Podobnie jak uczniowie zareagowali na „Moją historię”. Po spotkaniu podzielili się swoimi uwagami- często stwierdzali, że nie mieli pojęcia, że zagrożenie meningokokami może być tak duże, a rozwój choroby tak szybki.
√ Dzięki realizacji programu edukacyjnego w szkole rodzice uczniów wzbogacili swoją wiedzę na temat zagrożeń meningokokami oraz uświadomili rolę szczepień w profilaktyce zakażeń meningokokami grupy C. Zajęcia prowadzone w szkole inspirowały rodziców do podjęcia rozmów z dziećmi na temat utrwalania podstawowych zasad higieny.
√ W opinii rodziców program zwiększył świadomość ich i ich dzieci na temat roli właściwych zachowań prozdrowotnych oraz szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Trudności i uwagi w realizacji kampanii:
√ Rodzice, dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie podeszli do tematu z należytą powagą i zrozumieniem.
√ Nie było trudności w realizacji programu
√ Uważam, że warto kontynuować kampanię. Myślę, że warto zastanowić się nad zmianą graficzną prezentacji dla dzieci, a może warto opracować krótki film?

Kampania „Nie! Dla meningokoków” będzie kontynuowana w przyszłym roku szkolnym. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację kampanii w roku szkolnym 2011/2012 i serdecznie zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym. Szkoły podstawowe i gimnazja zainteresowane wdrożeniem kampanii prosimy o kontakt z pracownikami Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarosławiu. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.