Warunki jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, zasady jego organizowania i nadzorowania

Od 1 marca 2010 roku obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania(Dz. U. nr 218 z 2009r. poz. 1696).

Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia, organizator wypoczynku może go zorganizować po przedstawieniu zgłoszenia kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 4, organizator jest zobowiązany do przedstawienia kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku (odbywającego się w kraju lub za granicą) w wersji elektronicznej i papierowej, nie później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku.

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej w omawianym rozporządzeniu jest uruchomienie elektronicznej bazy wypoczynku, która ma służyć:
- organizatorowi wypoczynku do jego zgłoszenia do odpowiedniego kuratorium oświaty,
- rodzicom i innym osobom, które chcą sprawdzić, czy wypoczynek został zgłoszony,
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innym służbom zaangażowanym w kontrolę i zarządzanie wypoczynkiem.

Ze względu na chęć ujednolicenia zasad zgłaszania półkolonii i innych form wypoczynku w miejscu zamieszkania na poziomie całego kraju, organizatorzy powinni zgłaszać te formy za pośrednictwem uproszczonego formularza nr 2.

Zgłaszanie wypoczynku

Począwszy od 1 marca 2010 roku zgłoszenie wypoczynku odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego w internecie oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, a więc w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Rozporządzenie wprowadza dwa formularze zgłoszenia będące załącznikiem 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. Formularz znajdujący się w załączniku nr 1 jest właściwy dla tzw. dużych form wypoczynku. Formularz znajdujący się w załączniku 2 jest właściwy dla tzw. małych form wypoczynku. W celu wypełnienia formularza proszę zapoznać się z treścią rozporządzenia. Umożliwi to zebranie wszystkich, niezbędnych informacji przed jego wypełnianiem. Przed wypełnieniem formularza proszę przygotować wymagane załączniki w wersji elektronicznej tj. w pliku w formacie JPG lub PDF. Wszelkich zmian w formularzu (polegających np. na zmianie miejsca wypoczynku, danych kierowników, i in.) przesłanym do kuratorium elektronicznie i listownie będzie można dokonać jedynie zgłaszając te poprawki w formie pisemnej do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Zgłoszone zmiany w formularzu będą wprowadzane przez wizytatora w Kuratorium. Wypełniony formularz zostanie automatycznie zapisany w formacie PDF. Należy go wydrukować, dodać załączniki w wersji papierowej i dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę organizatora, w terminie wskazanym w rozporządzeniu. Jeśli jest się zarejestrowanym organizatorem można to sprawdzić w zakładce logowanie organizatora. W celu sprawdzenia czy wypoczynek został zgłoszony do kuratorium należy przejść do zakładki baza wypoczynku w menu głównym systemu rejestracji zgłoszeń wypoczynku. Pracownicy , służby sanitarnej, kuratorium i straży pożarnej korzystają z zakładki logowanie służb.

W zakładce rozporządzenie jest jednolity tekst zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania oraz wersja ujednolicona tego rozporządzenia.

System Rejestracji Zgłoszeń Wypoczynku jest dostępny pod adresem
http://wypoczynek.men.gov.pl/

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.