Informacja dot. Ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu informuje, że:
I Z dniem 30 czerwca 2012 r. weszła w życie
Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 0, poz. 742);
oraz
II Z dniem 01.07.2012 r. weszło w życie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. nr 0, poz. 739).

To rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra zdrowia:
- z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny , służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254)
- z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych(Dz. U. Nr 56 poz. 397)
- oraz z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158)

które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 887 z późn. zm.)

Teksty w/w Ustawy i Rozporządzenia dostępne na stronie internetowej PSSE w Jarosławiu w zakładce: Komórki organizacyjne -Sekcja Epidemiologii

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is installed.